Znamka delodajalca ne stoji sama – nosijo jo sodelavci

Tadeja Kofjač,
vodja razvoja kadrov v Lidlu Slovenija


Tina Poje,
vodja projekta Ugled delodajalcaV desetih letih od vstopa na slovenski trg Lidl Slovenija intenzivno raste. Ekipa, ki je v začetku štela vsega 411 sodelavcev, danes presega število 1.300. Podjetje in z njim tudi delovno okolje se je v tem obdobju močno spremenilo. Izoblikovala se je naša osebnost, kultura podjetja, ki smo jo leta 2015 zajeli v znamko delodajalca. V njej smo opredelili naših pet ključnih vrednot in nabor prednosti, ki jih prinaša zaposlitev v našem podjetju. Z opredeljeno znamko delodajalca zagotavljamo svojo prepoznavnost, se izrečemo o tem, kdo smo in kje na trgu dela se pozicioniramo ter hkrati sledimo cilju postati najuglednejši delodajalec. Obenem na podlagi opredeljenih organizacijskih vrednot in skupaj z zaposlenimi oblikujemo Lidlov lajf – skupek želenih vedenj, aktivnosti in ukrepov, ki nam pomagajo, da živimo v skladu z Lidlovimi vrednotami.Prvi korak je opredelitev "kdo smo?"


Najprej smo opredelili našo organizacijsko kulturo in vrednote, ki bodo dolgoročno zagotavljale naš nadaljnji uspeh. V prvem koraku smo izvedli raziskavo, v kateri smo analizirali vrednostni sistem naše organizacije, pri čemer so sodelovali tudi naši sodelavci na različnih nivojih in z različnih delovnih področjih. Identificirali smo več kot trideset vrednot, ki so prisotne v našem delovnem vsakdanu. V znamko delodajalca smo vključili pet tistih pozitivnih vrednot, ki v našem delovnem najbolj izrazito izstopajo. Te so hkrati tiste vrednote, ki nam bodo v prihodnje pomagale pri doseganju naših ciljev, ob tem pa pozitivno vplivale na motivacijo in zavzetost naših zaposlenih.


Ponotranjenje vrednost vodi v spremembo organizacijske kulture


Lidlove vrednote – uspešnost, dinamičnost, poštenost, skrbnost in povezanost – so temelj naše organizacijske kulture. Pri tem je ključen proces ponotranjenja naših vrednot za vsakega sodelavca, zato se zavedamo, da zgolj napisati vrednote na list papirja ni dovolj, da bi se zaposleni ravnali in vedli skladno z njimi. Proces ponotranjanja vrednot poteka v več korakih. Najprej morajo sodelavci poznati vrednote. To pomeni, da vsak ve, katere so Lidlove vrednote in jih zna našteti. V naslednjem koraku morajo razumeti, kaj vrednote sporočajo. S tem poznajo širši pomen vrednot in razumejo, kakšno vedenje se pričakuje glede na njihovo vlogo v Lidlu. Naslednja stopnja je prebojna, ko sprejmejo vrednote in jih vzamejo za svoje. To se zgodi, ko posameznik razume, zakaj je ravno ta vrednota v našem okolju pomembna za našo uspešnost, s tem soglašajo in jo vzamejo za svojo. Od tu naprej pa pričakujemo pri vseh vodstvenih nivojih, da vrednote postanejo orodje vodenja in z vodenjem v skladu z vrednotami postanejo zgled sodelavcem.


Zato smo proces oblikovali vzporedno na več ravneh:

  • aktivacije in dogodki za zaposlene,
  • kontinuirano interno komuniciranje,
  • izvedba cikla delavnic »Vodenje z vrednotami« za ves vodstven kader v podjetju,
  • ozaveščanje pomena vsakodnevne komunikacije, ki poteka med vodjem in njegovimi sodelavci.

Vsak korak vzpostavljanja organizacijske kulture je izjemno pomemben in zahteva svoj čas ter pozornost, da se ozavesti, vzpostavi, razvija, zaživi in obnavlja. In ker je spreminjanje organizacijske kulture srednjeročen proces, je izredno pomembno, da imamo vzpostavljen sistem merjenja za preverjanje učinkov zastavljenih ukrepov. Na podlagi ugotovitev merjenja lahko načrtujemo nove korake in zasnujemo nove ukrepe, ki bodo uresničevali utrjevanje pomena vrednot in želenega ravnanja v podjetju.


Vodenje z vrednotami


Vodenje z vrednotami je eden izmed ključnih ukrepov, ki smo jih implementirali ob zavedanju, da bomo tako najbolj učinkovito udejanjili naše vrednote v našem delovnem okolju. Bistvo vodenja z vrednotami je v poenotenem razumevanju pomena Lidlovih vrednot. V seriji delavnic, ki jih izvajamo, vodstveni nivoji spoznajo, kaj posamezna vrednota v Lidlovem okolju predstavlja, kako jo vsak posameznik živi in kako se odseva v komunikaciji in ravnanju. Ključna je prava opredelitev tistih želenih vedenj, ki so v skladu z našo organizacijsko kulturo. Vodstveni kader ta vedenja skozi serijo delavnic spoznava ter ponotranja do mere, da mu služijo kot orientacija oz. »lakmus« test primernih vedenj, h katerim lahko spodbuja tudi sodelavce. S ponotranjenjem vrednot in delovanjem skladno z njimi so vodje tako najboljši zgled svojemu timu. Tudi tu gre za kontinuiran proces in si serije smiselno sledijo z namenom utrjevanja potrebnih vedenj, saj postajajo pomembno orodje vodenja.


Pomen kontinuitete interne komunikacije o vrednotah


Bistvo interne komunikacije, ki podpira naše aktivnosti in ukrepe v povezavi s ponotranjenjem vrednot, je, da je le-ta neprekinjena in privlačna ter se v danem obdobju pojavlja v različnih razpoložljivih internih medijih. O Lidlovih vrednotah komuniciramo z rednimi pisnimi prispevki in video objavami, z dogodki za zaposlene in s projekti, ki utrjujejo vrednote v naših vsakodnevnih delovnih procesih. Tematika organizacijske kulture ima redno mesto v internem časopisu, Štacunarju. Člani poslovodstva v intervjujih pojasnijo, kako razumejo in vidijo posamezno vrednoto v našem okolju. Redno objavljamo članke z razlagami in primeri dobrih praks in vabimo sodelavce, da prispevajo svoje izkušnje. Pripravljamo in objavljamo tudi video vsebine, kjer o vrednotah spregovorijo naši sodelavci. Te so sodelavcem vedno na voljo na intranetu.

V podobo naših vrednot in s tem znamke delodajalca smo na prvem mestu vključili zaposlene, saj smo prvi in ponosni ambasadorji naše znamke. Vse aktivnosti internega komuniciranja o Lidlovih vrednotah smo v Lidlu Slovenija združili v skupen imenovalec, ki smo ga poimenovali lajf@lidl. Komuniciranje o vrednotah redno podkrepimo tudi s teambuilding aktivnostmi, kjer naše vrednote živimo v igrah in timskih aktivacijah. Timske aktivacije organiziramo tako, da jih izvajamo ob vsakodnevnem delu in s tem ne oviramo delovnega procesa. Ob vsaki tovrstni aktivaciji zaposlene povabimo v dvosmerno komunikacijo, da nam sporočijo, kako oni v svojem timu živijo posamezno vrednoto. Po elektronski pošti tako prejmemo izjave, fotografije in utrinke pravega timskega sodelovanja.


Komuniciranje znamke delodajalca zunanji javnosti


Znamka delodajalca sestoji iz Lidlovih vrednot in prednosti, ki jih delodajalec nudi svojim zaposlenim. Prednosti (t. i. benefits) so za iskalce zaposlitve in naše bodoče kandidate ključni dejavniki, po katerih se razlikujemo od drugih delodajalcev. Prednosti zaposlitve pri Lidlu Slovenija komuniciramo na kariernih dogodkih, fakultetah, konferencah in v javnih publikacijah. Kakšno je življenje in delo pri Lidlu Slovenija, podrobno predstavljamo na našem kariernem portalu kariera.lidl.si, kjer naši sodelavci opišejo svoj poklic in delijo izkušnje z delom pri Lidlu Slovenija. V celoti smo prenovili naš karierni portal in v ospredje postavili naše sodelavke in sodelavce. Prenovitev portala smo pospremili z on-line marketinško kampanjo, katere cilj je bil doseči čim višjo prepoznavnost naše znamke delodajalca v širši javnosti. Utrinke našega vsakdana, naše projekte, aktivnosti in dosežke komuniciramo tudi na družbenem omrežju LinkedIn, kjer število sledilcev redno narašča.


Certificiranje


V začetku leta 2017 smo se pridružili svetovni eliti delodajalcev, ki se lahko pohvalijo s certifikatom Top Employer, ki ga podeljuje mednarodni inštitut Top Employer Institute. Na podlagi rezultatov njihove poglobljene raziskave, ki proučuje več kot 600 kadrovskih praks, smo dokazali, da se uvrščamo med najboljše delodajalce v svetovnem merilu. Pridobitev certifikata, ki mu kar četrtino ocene prinesejo aktivnosti in ukrepi na področju organizacijske kulture, nam potrjuje, da smo s svojimi kadrovskimi praksami na pravi poti.REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.