Vodenje raznolikosti generacij v sodobnih poslovnih okoljih

Neva Zajc Tadina
mag. posl. ved, Auto-ID Product Manager, Value Add Disti RRC BT


Kako močno se današnja sodobna poslovna okolja zavedajo pomena različnosti generacij, prepletenih v delovne procese? Znajo vodje sodobnih poslovnih okolij videti in razumeti medsebojno sodelovanje vsakega člena njihovega podjetja kot ključ do uspeha?

 

Za sodobni ekonomski sistem je najpomembnejša srednja generacija, saj žene gospodarstvo, je dobičkonosna in samozadostna, medtem ko je treba denar za mlado in upokojensko generacijo zagotoviti iz drugih resursov. Večino resursov ustvarja gospodarstvo. Podjetja so stalno vpeta med idejo in izvedbo, iskanjem novosti in preizkušanjem, vse za to, da bi na trgu prikazala svojo prednost pred konkurenco in bila še uspešnejša.

 

Medgeneracijsko povezovanje

Za dolgoročno delovanje, poslovanje in razvoj podjetja je pomembno medgeneracijsko povezovanje. Osredotoča se na povezovanje med različnimi generacijami, največkrat z vidika medčloveških odnosov in uresničevanja medgeneracijske solidarnosti. Predstavlja vez med generacijami in je temelj za razvoj in uresničevanje solidarnosti v sodobni družbi. Medgeneracijsko sodelovanje dobiva na veljavi predvsem zaradi prepletanja toliko različnih generacij v bivalnem okolju in nujnosti njihove kolaboracije. Generacije bi morale med seboj sodelovati, prenašati in mentorirati ena drugo in se učiti. Prav prenos znanja iz ene generacije na drugo je bistvenega pomena za lažje bivanje in delovanje prihodnjih generacij1. V 21. stoletju lahko klasificiramo tri različne generacije, ki sestavljajo srednjo generacijo oz. predstavljajo gonilno silo sodobnega ekonomskega sistema in ki jih načeloma že vsi dobro poznamo: generacija otrok blaginje (baby boom), rojeni med leti 1946 in 1964, generacija X, ki jo predstavljajo rojeni med leti 1965 in 1980, ter generacija Y, ki jo predstavljajo rojeni med leti 1981 in 1996.

 

Vsaka generacija s svojimi značilnostmi tvori skupnost. Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje generacije, posledično vplivajo tudi na ustvarjanje generacijskega stila. Generacije se največkrat oblikujejo pod vplivom velikih družbenih dogajanj oz. pretresov (demografske spremembe, sprejemljivi dogodki, politični oz. javno izpostavljeni vodje itd.). Način, kako je generacija nastala, pa je osrednji temelj za ustvarjenje generacijskega stila generacije.

 

Več v tiskani izdaji.V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.