Agape, ekosistem, ikigai, oikos in ubuntu je izbranih pet globalnih pojmov, ki so povezani v celoto. Mogočna platforma za prehod iz učečih v misleča ter ozaveščena okolja.

UMO kolo evolucije temelji na modelu evolucije poslovnih sistemov, ki ga je Violeta Bulc predstavila v knjigi Ritmi poslovne evolucije. Govori o sosledju posameznih faz razvoja organizacije, od delovne, učeče, misleče in ozaveščene ter o prevladujočih značilnostih posamezne faze. V delovnih okoljih je pomembna vrednota disciplina, vir kreiranja dodane vrednosti je delavnost, produktivnost pa je ključna razlikovalna prednost. V učečem okolju pa ključna vrednota postane znanje. Znanje je osnova za vodenje procesov in njihovo nenehno izboljševanje, kar je pogoj za doseganje kakovosti.