V zadnjem desetletju smo zaradi napredka tehnologije, globalizacije in drugih sprememb v družbi priča tudi pomembnim spremembam na trgu dela. Pojavljajo se novi poslovni modeli, drugačna organizacija dela, novi načini in oblike dela. Pomemben obseg dela1 se ne opravlja več v klasičnem delovnem razmerju, temveč na drugih pravnih podlagah. Razlogov za vedno večjo številnost teh drugih oblik zaposlitve in za velik obseg njihove uporabe je več in so kompleksni.

Med njimi se največkrat omenjata večja fleksibilnost in nižji strošek dela, zagotovo pa nista edina. Kompleksne so tudi posledice vedno večjega obsega atipičnih oblik zaposlitve, katerih značilnost je pogosto negotovost. Posledice te negotovosti so praviloma negativne, za posameznika – delavca in družbo.