Vpliv digitalizacije se že danes kaže tako v spremenjeni organizaciji dela kot tudi v naraščanju neformalnih oblik dela zunaj rednega delovnega razmerja, kar bo v prihodnje bistveno vplivalo tudi na socialno varnost prebivalstva ter pričakovane prejemke po upokojitvi. Hkrati pa se soočamo s korenitimi demografskimi spremembami, ki nas ravno tako silijo v prilagoditev (delovnega) okolja in celotne družbe na vse večje število starostnikov. Generacija mladih razmišlja in deluje, predvsem pa se povezuje, zbira informacije in odloča na povsem drugačen način kot starejša generacija. Pri zahtevnejših odločitvah in upravljanju financ starejših sta osebni stik in zaupanje na prvem mestu. Tudi pogled na kariero, zaposlitev in življenjski cikel posameznika se od generacije do generacije vedno bolj razlikuje.

V podjetjih, ki delujejo v visoko konkurenčnem okolju, postaja klasična hierarhična urejenost, s statično sistematizacijo posameznih delovnih mest, vedno manj primerna oblika organiziranosti poslovanja. Prožnost oblik dela dejansko omogoča agilnejše obvladovanje sprememb v poslovanju, digitalizacija poslovnih procesov pa omogoča visoko stopnjo avtomatizacije rutinskih poslovnih opravil. Hkrati bo prisotna nenehna potreba po izvajanju enkratnih poslovnih aktivnosti za uvajanje izboljšav v poslovanju, razvoj storitev in produktov ter prilagajanje konkurenci in trgu. Vse bolj bo značilna revitalizacija trga dela v smeri večje fleksibilnosti, ki učinkovito odpravlja probleme visoke stopnje birokracije poslovanja in tudi ujetosti delavcev na istem delovnem mestu pri istem delodajalcu v celotnem aktivnem obdobju.