E-IZOBRAŽEVALNI SISTEM

VLASTA LENARDIČ, direktorica tima Kadri, zavarovalnica AS

Facebook
Twitter
LinkedIn

Danes si ni več mogoče zamisliti uspešne organizacije brez vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Prav vsako podjetje si prizadeva, da bi oblikovalo tak sistem izobraževanja, ki bi bil bolj učinkovit in imel odprte možnosti razvoja. V Adriaticu Slovenici (AS) so že pred leti prišli do spoznanja, da je e-izobraževanje najhitrejša in za številne vsebine daleč najprimernejša oblika izobraževanja za več kot 1500-člansko ekipo zavarovalnice, ki posluje po vsej Sloveniji.

Vzpostavili so sistematičen razvoj kadrov, predvsem pa uspešno vpeljali procese za izgradnjo lastnih vsebin, kot so video in animirane zgodbe.

 Akademija AS danes in e-učenje

Prepričana sem, da je za uspešen razvoj e-izobraževanja nujno sistemsko preoblikovanje internih vsebin v zanimiva in interaktivna e-gradiva, primerna za samostojno učenje po spletu. Zavarovalnica je tako bila med prvimi podjetji, ki je osnovala izobraževalno e-Akademijo (začetki segajo v leto 2013) in je v svoja učna gradiva vključila celo multimedijske animirane zgodbe. S tem je k osnovnemu produktnemu znanju dodajala prodajne veščine in veščine reševanja zavarovalnih primerov. V e-izobraževanje, ki zajema spletno učenje, sistem preverjanja znanja in internega certificiranja, webinarje in video-izobraževalne vsebine, so vključeni vsi zaposleni. Še več, izobraževanja so dostopna tudi vsem zunanjim sodelavcem AS-a iz določenih pogodbenih agencij.

Akademija AS temelji na štirih stebrih

Izziv, kako izvesti prenos znanja med zaposlene kar najbolj preprosto, hitro in učinkovito, je bil velik, prav zaradi razvejanosti podjetja po vsej Sloveniji, obsega poslovanja, izredno široke ponudbe in storitev. Zdaj obsega interne, eksterne in spletno izobraževanje ter različne projekte za razvoj zaposlenih. Razvili smo AS Perspektivo - program razvoja za pridobivanje znanj, kompetenc in veščin, s katerim ohranjamo in razvijamo bazen kadrov za zapolnitev ključnih delovnih mest v prihodnosti. AS Dialog je sistem za letne razvojne pogovore zaposlenih z vodji, AS Onboarding pa je namenjen sistematičnemu uvajanju novega sodelavca v delovni proces in vključevanje v socialno okolje. Tu je še vrsta projektov, izobraževalnih šol za tržnike, sodelavce, ki rešujejo zavarovalne primere, razvojnike … Delavnice zanje potekajo vse leto, izdelek teh delavnic pa je vedno priročnik, protokol oziroma dokument, ki ga udeleženci kasneje uporabljajo pri svojem delu. Posebne pozornosti in večje intenzivnosti usposabljanj so deležni zaposleni na vodstvenih in vodilnih položajih.

Razvoj in koraki lastnega sistema e-učenja

Zahtevni poslovni cilji zavarovalnice in potreba po dinamičnem zagotavljanju učinkovitega izobraževanja so narekovali nadgradnjo nekdanjega internega izobraževalnega sistema, uvedbo e-izobraževanja in izboljšanje internega izobraževalnega procesa. Začeli smo na točki, ko je bilo izobraževanje časovno dokaj potratno kompleksno, razpršeno, je zahtevalo nenehno usklajevanje urnikov in »lovljenje« zamudnikov. Zato je bila uvedba e-izobraževanja še najbolj podobno tektonskim premikom.

Prvi korak oblikovanja sistema e-izobraževanja je bila postavitev e-platforme. Sistem smo nato razvijali postopoma, po korakih in ga razvili do te mere, da zdaj prihranimo ogromno časa in usklajevanja zaposlenih za učenje, uspešno pa razvijamo tudi kompetence. Še več, zagotovili smo standardizacijo in opazen dvig ravni znanja zaposlenih. Ponosni smo, da je danes v AS-ovi spletni knjižnici že več kot sto e-gradiv.

Ena pomembnejših naslednjih potez je bila vključitev vodij v izobraževalni proces. Neposredni vodje spodbujajo zaposlene pri učenju, še bolj pomembno pa je, da z zgledom kažejo pripravljenost za stalno izpopolnjevanje, kar sodelavce dodatno motivira. Stalna dvosmerna komunikacija z zaposlenimi je bila naslednji, nujen in logičen drugi korak na naši poti. Spletna izobraževanja pravočasno napovemo v letnem programu in rednem mesečnem napovedniku. Ključno je tudi, da sodelavce takoj obvestimo o doseženih rezultatih in javno pohvalimo tistega, ki prvi opravijo preizkuse znanja

V e-izobraževanje, ki zajema spletno učenje, sistem preverjanja znanja in internega certificiranja, webinarje in video-izobraževalne vsebine, so vključeni vsi zaposleni. Še več, izobraževanja so dostopna tudi vsem zunanjim sodelavcem iz izključnih pogodbenih agencij.

E-testi in predavatelj leta so zakon!

Kot eno pomembnejših izboljšav na področju izobraževanja smo prepoznali e-teste. Preverjanja znanja obsegajo različna strokovna področja in jih zaposleni rešujejo običajno vsaki dve leti, če interni akti družbe ali zakonodaja ne predpisujejo drugače. S tem v zavarovalnici ohranjamo in povečujemo znanje med zaposlenimi.

Tim Kadri skrbi za celotni proces, mentorji učilnic odgovarjajo na vprašanja sodelavcev in do danes se je e-izobraževanje utrdilo do te mere, da ima AS e-didaktično usposobljene interne avtorje, ki sistematično ustvarjajo vsebine, ki jih nato naložijo na portal. Avtorji namreč najbolj pripomorejo k ustvarjanju kakovostnega prenosa informacij in znanja z dobrim poznavanjem vsebin in potreb zaposlenih. Odlikujeta jih pedagoška odličnost in sodobne metode, nenehno izobraževanje in prenos dobrih praks. Zato vsako leto podelimo tudi cenjeni naziv Predavatelj leta.

Pred uvedbo e-izobraževanja je to potekalo klasično kot delavnice v sodelovanju z internimi in zunanjimi predavatelji. Vsa predavanja so se zaključila z obveznim preizkusom znanja, ki se je izvajal v papirni obliki, po šolsko. Interni predavatelji so teste pregledali in zbrali rezultate testiranj.

Kaj smo dosegli?

Zdaj imamo bolj učinkovit izobraževalni proces, skrajšali smo izvedbo celovitih programov in preverjanje znanja udeležencev. Zmanjšali smo čas obdelave anketnih vprašalnikov in udeležbo zaposlenih na izobraževanjih. Pospešili smo dvosmerno komunikacijo med udeleženci in mentorji. Znižali smo stroške kotizacij, najema predavalnic, prevozov, dnevnic in nočitev, delovnih ur in nadur. Racionalizirali in sčasoma v celoti smo odpravili stroške razmnoževanja učnega gradiva in testov.

Prihodnost e-izobraževanja je zdaj

Poiskati želimo čim več pozitivnih sodelovanj in oblikovati predloge za izboljšave. V kratkem, že v začetku prihodnjega leta se bomo združili z zavarovalnico Generali Slovenija, zato bomo prevetrili sistem spletnega učenja in preverjanja znanja. Idej imamo že veliko! Nato se bomo osredotočili na ureditev obstoječih gradiv in pripravo novih, ki bodo vključevala skupne zavarovalne rešitve.