V današnjem hitro spreminjajočem se svetu dela se organizacije in posamezniki soočajo s številnimi izzivi. Fleksibilnost, mobilnost in prožnost postajajo ključni atributi sodobnega delavca, kot poudarja Etelka Korpič-Horvat. Toda v ozadju teh potreb stoji kompleksno pravno okolje, ki se prilagaja novim realnostim. Ustavna in sodna presoja, kot jo razčlenjuje Marta Klampfer, opredeljuje mejnike, v katerih delujejo organizacije. Medtem ko se družba prilagaja globalizaciji, demografskim spremembam in spremembam v naravi dela, se pojavljajo vprašanja o pravičnem nagrajevanju, vključevanju tujcev in pravicah zaposlenih po prenehanju delovnega razmerja. Delovna okolja postajajo vse bolj kompleksna, kar zahteva obsežno razumevanje in prilagodljivost na vseh ravneh.

Kazalo