Po Gallupu je danes v povprečni organizaciji na svetu le 13 odstotkov zaposlenih zavzetih pri svojem delu. Zavzeti zaposleni so po definiciji tisti, ki imajo svoje delo radi, ga opravljajo z entuziazmom ter predanostjo in so tudi proaktivni pri doseganju dobrobiti za podjetje. Kaj torej vsak dan počne preostalih 87 odstotkov? Statistike, ki kažejo, da večina ljudi hodi v službo, ki je ne marajo, niso nič novega. Kaj pa potem sploh zadržuje te ljudi za njihovimi službenimi pisalnimi mizami? So to plača, brezplačna kava, sodelavci? Kaj lahko storimo, da bi tudi te ljudi motivirali in spodbudili njihovo produktivnost v pravo smer?

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj izhodišč, kako zagotoviti zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih preko pravilnega spremljanja in nagrajevanja delovne uspešnosti. Slednje namreč predstavlja enega osnovnih kadrovskih procesov, katerega moč marsikateri delodajalec podcenjuje, ga uporablja nedosledno ali pa se ga sploh ne poslužuje. Dejstvo je, da je postav­ljanje ciljev zaposlenim, ocenjevanje uspešnosti doseganja le-teh in posledično nagrajevanje dosežkov osnovni korak, če želimo strateške cilje organizacije prenesti »navzdol« do prav vsakega zaposlenega. Pri tem je ključnega pomena, da so najprej pravilno zastavljeni strateški cilji celotne organizacije (optimalno po principu uravnoteženih kazalnikov (angl. balanced scorecard), na katere pa se potem navezujejo cilji oddelkov in posameznikov, če želimo, da bi vsi zaposleni v organizaciji delovali v isto smer.

Zveni enostavno? Zanimivo, koliko organizacij in predvsem vodij ima težave pri tej osnovni nalogi. Ali postavljate cilje po metodi SMART, ART, CLEAR ali kaj drugega – pravzaprav sploh ni pomembno, za začetek je pomembno le, da jih postavite. Kaj želi vaša organizacija doseči? Kako boste uresničili zastavljene cilje? Kako boste vedeli, v kolikšni meri ste bili uspešni? Vse to so osnovna vprašanja, ki si jih mora zastaviti vodstvo vsake organizacije, prispevek k temu moza­iku pa mora občutiti in dodati tudi vsak zaposleni.

Slika 1: Primerjava komunikacije v dveh organizacijah, kjer so zaposleni nagrajeni bodisi za cilje organizacije bodisi za individualne cilje.