V sodobni poslovni dobi, kjer informacije predstavljajo srce vsake organizacije, kadrovska analitika pridobiva pomembnost kot ključna povezava med strateškim HR-jem in uspehom podjetja. Uporabo kadrovske analitike lahko razumemo kot orodje, s katerim se organizacije približujejo svojim zaposlenim, prepoznavajo njihove potrebe in krepijo svoj konkurenčni položaj na trgu.

Izvedeli boste:
Kakšen potencial predstavlja napredna analitika za strateško upravljanje zaposlenih?
Katere kompetence potrebujejo slovenski HR strokovnjaki za učinkovito uporabo napredne kadrovske analitike?
Kako vam bo napredna analitika olajšala delo?

Tehnološki razvoj, digitalizacija in napredek v upravljanju umetne inteligence so pomembno vplivali na vzpon uporabe analitike pri razvoju področja strateškega upravljanja kadrov.1 Digitalizacija procesov upravljanja s kadri in uporaba umetne inteligence v kadrovski funkciji omogočata kadrovikom obdelavo večje količine informacij, posledično pa večjo časovno učinkovitost in možnost osredotočanja na bolj strateške naloge znotraj kadrovske funkcije.2 

Na kaj se osredotoča sodobna kadrovska analitika?

Uporabo sodobne analitike v sklopu kadrovske funkcije lahko opišemo kot pristop k upravljanju zaposlenih, ki temelji na podatkih, 3 in ki organizaciji omogoča, da doseže strateško zastavljene cilje.4 

Kadrovska analitika je torej disciplina, ki se osredotoča na pridobivanje, analiziranje in interpretacijo podatkov o zaposlenih z namenom izboljšanja njihovega delovanja in dodane vrednosti za podjetje. 

Analitika je podprta z informacijsko tehnologijo in temelji na opisnih, vizualnih in statističnih podatkih, povezanih s kadrovskimi procesi, uspešnostjo organizacije in drugimi zunanjimi ekonomskimi merili, ki vplivajo na delovanje organizacije. V sodobnem kontekstu to pomeni uporabo naprednih analitičnih orodij, tehnik in algoritmov za pridobivanje vpogledov, ki presegajo tradicionalno spremljanje kazalnikov, kot so fluktuacija, produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih. 

Analitika temelji na opisnih, vizualnih in statističnih podatkih, povezanih s kadrovskimi procesi, uspešnostjo organizacije in drugimi zunanjimi ekonomskimi merili. 

Velja omeniti še razliko med analitiko in metriko. Metrika je bolj informativne narave in se osredotoča le na štetje ter predstavitev podatkov osnovnih oziroma tako imenovanih »nižjih« vrednosti. Metrika raziskovalcu daje bolj osnovne vpoglede v rezultate (npr. čas zaposlovanja, odstotek fluktuacije, odstotek absentizma itn.) in ne nudi podrobnih ter v prihodnost usmerjenih napovedi. 

Analitika pa je bolj strateške narave, saj obravnava pretekle in sedanje podatke, ki nudijo natančen vpogled v obstoječo situacijo in tudi vpogled v prihodnje scenarije (npr. kdo od zaposlenih je bolj nagnjen temu, da bo organizacijo zapustil v naslednjih šestih mesecih itn.)5 

Področje analitike je izjemno široko in v Sloveniji še precej neraziskano. Prav tako ni znano, kateri organizacijski in psihološki dejavniki morajo biti izpolnjeni za uspešno vpeljavo analitike v organizacijo.

Zakaj je kadrovska analitika pomembna?

Uporaba sodobne kadrovske analitike izboljšuje uspešnost posameznih zaposlenih, celotnega kadrovskega oddelka in posledično tudi organizacije. Še več, uporaba analitike v sklopu kadrovske funkcije pomembno prispeva k izboljšanju strateške vrednosti kadrovske službe. 

Kadrovski strokovnjaki se opirajo na statistične veljavne informacije in dokaze, ki jih je mogoče uporabiti v sklopu procesa oblikovanja novih kadrovskih strategij, ukrepov in odločitev, neposredno povezanih z zaposlenimi v organizaciji. S pomočjo analitike lahko HR oddelki predvidevajo trende, identificirajo potencialne izzive in priložnosti ter sprejemajo informirane odločitve.6

Uporaba analitike - v kombinaciji s spoznanji s področja organizacijske psihologije - pomembno pripomore k izboljšanju kulture organizacije. Analiza podatkov lahko pomaga podjetjem prepoznati dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo in zavezanost zaposlenih, ter razviti strategije za njihovo zadrževanje. 

Še več, s pomočjo analitičnih orodij podjetja bolje razumejo, kateri talenti in kompetence so ključni za njihov uspeh. To omogoča boljše načrtovanje zaposlovanja in razvoja. 

Posledično lahko podjetja identificirajo dejavnike, ki vplivajo na produktivnost, in ustrezno prilagodijo delovne procese za doseganje konkurenčne prednosti in večjo produktivnost celotne organizacije.7

Trendi v sodobni kadrovski analitiki