Zanimanje za raziskovanje področja etičnosti pri vodenju so v preteklem desetletju spodbudili ponavljajoči se škandali vodij znotraj korporativnega upravljanja v javnem sektorju1. Povečana pozornost za področje etike in etičnega vodenja se je odrazila tudi v nastanku novih stilov vodenja, npr. transformacijskega, karizmatičnega in avtentičnega vodenja2. Vsi novejši stili vodenja namreč vključujejo navdušujoče, na vrednotah temelječe, vodenje, ki vsebuje etični kontekst in pokriva tudi domeno etičnega vodenja1.

Etično vodenje ima številne pozitivne učinke – na delovno zadovoljstvo in učinkovitost, na kakovost odnosa vodja – sodelavec, na zaznavo vodjeve učinkovitosti pri delu itd. Odraža se v rasti zvestobe in zaupanja zaposlenih ter posledično tudi v učinkovitosti zaposlenih. Predhodne raziskave so potrdile, da se kakovost odnosa vodja – sodelavec in zaznana vodjeva učinkovitost s strani sodelavcev pozitivno povezujeta z etičnim vodenjem. V naši raziskavi smo s pomočjo Vprašalnika etičnega ravnanja vodij pri delu, z Vprašalnikom kakovosti odnosa vodja – sodelavec in z Vprašalnikom zaznane vodjeve učinkovitosti želeli preveriti, ali se to potrjuje tudi pri slovenskih vodjih. Sodelovalo je 434 udeležencev, od tega 107 vodij ter 327 njihovih sodelavcev. Rezultati so pokazali, da se z etičnim ravnanjem in etičnim vodenjem statistično pomembno pozitivno povezujeta obe dimenziji, tako kakovost odnosa vodja – sodelavec, kot tudi zaznana vodjeva učinkovitost pri delu. Ob koncu smo podali predloge za uporabo dobljenih rezultatov.