Kam pluje naše podjetje, kaj je naš smisel obstoja? To je osnova, ki jo mora postaviti poslovodstvo. Strategija po navadi nastaja z dialogom med različnimi funkcijami v podjetju. Kako bomo uresničili svojo vizijo? Katere aktivnosti bodo prinesle želene rezultate?

Osnova za uspešno vodenje podjetja so jasno opredeljeni cilji. Cilji nastanejo z dialogom med različnimi nosilci aktivnosti. Ko so cilji jasno postavljeni, pa jih je treba ustrezno prenesti vsem zaposlenim, da tako vsak od nas ve, s katerimi nalogami in aktivnostmi vpliva in soustvarja doseganje strateških ciljev podjetja. Z rednim spremljanjem doseganja ciljev naša ladja pluje v pravo smer in celotna organizacija živi postavljeno strategijo. Vloga HR sektorja je v tem procesu izjemno pomembna. Je koordinator in povezovalec procesa »performance managementa«, zato je izjemno pomembno, da z vsemi deležniki v organizaciji aktivno sodeluje tako pri postavitvi kot tudi pri rednem spremljanju uspešnosti poslovanja.

Izziv – izboljšati učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih

V Si.mobilu smo si pred leti zadali nalogo, da skozi korporativno upravljanje in vodenje s cilji izboljšamo svojo učinkovitost in dvignemo nivo zadovoljstva zaposlenih. Vsakoletne raziskave zadovoljstva med zaposlenimi so pokazale, da sta tradicionalno med najslabše ocenjenimi dve pomembni kategoriji: poznavanje strategije podjetja in nagrajevanje delovne uspešnosti. Prvega izziva smo se v podjetju sprva lotevali izključno z orodji internega komuniciranja, vendar se večina zaposlenih ni poistovetila z vsemi usmeritvami, ki so bile opredeljene v strategiji. Tako je bilo poznavanje strategije omejeno zgolj na ozek krog managementa. Nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih pa je že tradicionalno ena od nehvaležnih kategorij – nikoli jih ni dovolj.

HR sektor se je prednostno lotil prenove sistema nagrajevanja. V ta proces so vključili zaposlene iz različnih služb v podjetju in tako so zajeli različne poglede in predloge. Ko je bil oblikovan končni model, se je pojavilo vprašanje vsebine. Ali povsem prepustiti vsebino posameznim vodjem ali postaviti jasno strukturirano hierarhijo ciljev?