Trajnost je v zadnjem času v središču številnih razprav in prav je tako. Naša sedanja dejanja in odločitve imajo namreč dolgoročne posledice. Zato je nujno ustrezno strateško ukrepanje, če želimo prihodnjim generacijam zagotoviti boljšo prihodnost. K temu lahko veliko doprinese tudi menedžment človeških virov.  

Izvedeli boste: Zakaj nas v trajnostni HRM silijo demografske spremembe? Zakaj na trajnostni HRM ne smemo gledati (samo) skozi finance? Kateri so razlogi in koristi upoštevanja trajnostnega HRM? 

Trajnost je zelo širok koncept. V osnovi se nanaša na sposobnost nekega sistema, da svojo funkcionalnost ohranja dolgoročno. Podnebne spremembe, pomanjkanje naravnih virov, demografska gibanja in naraščajoči pritiski na zaposlene so spodbudili razmišljanje o tem, kako organizacije upravljati na dolgi rok, da bodo prevzele večjo družbeno in okoljsko odgovornost ter tako prispevale k bolj trajnostni prihodnosti.  

Organizacije bi morale biti pripravljene na obvladovanje vpliva nenehno spreminjajočega se delovnega okolja in se zaradi sodobnih sprememb gibati k trajnostnemu razvoju. To pomeni prizadevanje tako za gospodarstvo kot tudi za okolje in družbo (Dessler, 2017). Navedene tri komponente so namreč medsebojno povezane in se morajo uravnoteženo obravnavati, če želimo doseči celovito trajnost.  

Ob tem ne moremo mimo dejstva, da so zelo pomemben, če ne celo ključni element organizacij človeški viri. Zato je smotrno, da tudi k upravljanju zaposlenih v organizaciji pristopimo trajnostno. V zadnjih petnajstih letih se tako vedno bolj uveljavlja koncept trajnostnega menedžmenta človeških virov (ang. sustainable human resource management).  

Kako zagotoviti trajnost človeka? 

Ehnert (2011) trajnostni menedžment človeških virov opredeljuje kot načrtovane in nenačrtovane strategije ter prakse, ki omogočajo doseganje organizacijskih ciljev ob hkratnem ohranjanju dolgoročnosti človeških virov. To pomeni, da organizacije ne upoštevajo samo kratkoročnih ciljev ter (finančnih) koristi, temveč namenjajo pozornost tudi dolgoročnim posledicam svojih ravnanj na zaposlene, skupnost in okolje. Pristop tako temelji na načelih, ki združujejo ekonomsko učinkovitost, socialno pravičnost in okoljsko odgovornost.  

Trajnostni HRM se osredotoča na dolgoročno strateško načrtovanje, ki organizacijam zagotavlja boljše obvladovanje tveganja in izzivov prihodnosti. 

V okviru trajnostnega menedžmenta človeških virov (trajnostni HRM) so torej v ospredju ljudje in vprašanje, kako zagotoviti trajnost človeka. Gre za zelo pomembno vprašanje, ki je posledica številnih kompleksnih izzivov, s katerimi se soočamo kot družba.