Danes dogajanje na področju ekonomije, tako v proizvodnji, storitvah, poslovnih procesih, na področju materialov in tako naprej, zaznamujejo hitre, tehnološko pogojene spremembe, ki že imajo in bodo predvsem imele tudi v prihodnosti močan vpliv na trg dela. Tehnološko pogojene spremembe se bodo odrazile v spremenjeni strukturi potreb na trgu dela, tako z vidika poklicne strukture kot tudi z vidika potrebnih veščin in spretnosti. Trenutne spremembe so pravzaprav odraz nove tehnološke revolucije, ki smo ji priča.

V zadnjih stoletjih smo bili že večkrat priča takšni tehnološko pogojeni industrijski revoluciji. Prva industrijska revolucija je nastopila v 18. stoletju z razvojem parnega stroja, ki je sprožil prehod iz ročne v strojno proizvodnjo. Na koncu 19. stoletja in v obdobju pred prvo svetovno vojno je v proizvodnjo vstopila električna energija, kar je zaznamovalo začetek druge industrijske revolucije. Ta je pripomogla k še večji produktivnosti v že obstoječih panogah. Tretjo industrijsko revolucijo je zaznamoval razvoj računalnika, interneta ter komunikacijske tehnologije, kar je privedlo tudi do avtomatizacije proizvodnje.