Vodje v podjetjih stremijo k doseganju in ohranjanju motivacije zaposlenih, ki je bistveni dejavnik vzdrževanja visoke stopnje produktivnosti. K motivacijskim dejavnikom uvrščamo zavzetost zaposlenih, krepitev njihove vloge v organizaciji, ustrezen sistem nagrajevanja in pozitivno delovno okolje. Našteti dejavniki se medsebojno prepletajo, zato s stimuliranjem enega od njih blagodejno vplivamo na vse.

Nadrejeni skrbijo za boljšo zavzetost podrejenih z aktivno komunikacijo in njihovim vključevanjem v proces sprejemanja odločitev, pri čemer uporabljajo tehnike vodenja, ki delujejo na makro ravni organizacije kot tudi mikro ravni, to je na odnosu vodja-podrejeni. Z omogočanjem zaposlenim, da sprejemajo odločitve na podlagi zadostnega števila informacij in se čutijo del organizacije, se poveča verjetnost njihovega predanega in zavzetega opravljanja delovnih nalog. Zavzetost se stimulira z uporabo učinkovitih komunikacijskih strategij, možnostjo svobodnega izražanja mnenj, vključevanjem zaposlenih v različne dejavnosti, povezane z njihovim delom, k čemur spada tudi spoštovanje njihovega prispevka k rasti in razvoju organizacije. Vodje se morajo zavedati, da so zaposleni človeška bitja, zato potrebujejo pozornost. Dolgoročno je koristen samo delavec, ki je sposoben optimalnega delovanja, ne da bi ga posrkala poklicna izgorelost. Delovna učinkovitost in produktivnost sta namreč praviloma tesno povezani s počutjem zaposlenih.

Za uspešnega se lahko izkaže participativni pristop, kjer vodja upošteva perspektivo vsakega podrejenega ob hkratnem pravičnem nagrajevanju individualne uspešnosti.