Merjenje organizacijske klime omogoča pogled na organizacijo skozi oči zaposlenih. Psihometrična testiranja so pomembno orodje za ocenjevanje individualnih sposobnosti, delovnih preferenc, motivacije in vrednot zaposlenih. 

Izvedeli boste:
Rezultati raziskave OKO zaposlenih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
Razvoj vodij s pomočjo psihometričnih testiranj
Kako rezultati “Insights” in “DNL” analize pripomorejo k razvoju kompetenc

V času nenehnih sprememb in izzivov, s katerimi se soočajo sodobne organizacije, postaja razumevanje in razvoj zaposlenih temelj uspešnega vodenja in upravljanja s človeškimi viri. Na ta način je omogočeno kadrovskim strokovnjakom, da pridobijo objektivne in merljive podatke o zaposlenih in organizaciji, ki pomagajo pri odločitvah o razvoju kariere in oblikovanju timov, boljšem vodenju, učinkovitejšem prenosu informacij, pripravi programov usposabljanja ter organizacijskih ukrepih za doseganje optimalne učinkovitosti.

Projekt »Oko zaposlenih« in psihometrična testiranja, ki so bila izvedena na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) so pomembna orodja, ki pomagajo ne le pri razumevanju potencialov in sposobnosti svojih zaposlenih ter njihovem razvoju, ampak tudi pri načrtovanju učinkovitih kadrovskih in organizacijskih ukrepov. 

REZULTATI RAZISKAVE OKO ZAPOSLENIH

Na MIZŠ se je v letu 2022 že drugič izvajala raziskava organizacijskega okolja »OKO zaposlenih«, ki je med zaposlenimi zabeležila visok, 78 % odziv. 

Rezultati raziskave so nam pomagali identificirati ključna področja za izboljšanje in so narekovali aktivnosti na obeh novo nastalih ministrstvih. MIZŠ se je na začetku leta 2023 ločilo na dve ministrstvi, in sicer Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ter Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI).

Največjo vrednost imajo rezultati pri identifikaciji področij, ki odpirajo področja za izboljšave (slika 1).

Slika 1: OKO zaposlenih - identificirana področja za izboljšave (NOE = notranja organizacijska enota)

Izvedba projekta psihometričnih testiranj vodij

Projekt »Oko zaposlenih« smo zaradi pridobitve celotne slike na področju kompetenc vodij ter organizacijske klime razširili še na fokusna psihometrična testiranja vodij, kamor so bili povabljeni vsi nivoji vodenja na MIZŠ. V letu 2021 je bilo na MVZI testiranih 24 vodij, leta 2023 pa še 5 vodij na MVI, z namenom njihovega razvoja.

Uporabljena sta bila dva pristopa: »Insights« analiza vedenjskega potenciala in »DNLA« analiza vodstvenih ter socialnih kompetenc, ki sta omogočila celovit vpogled v osebnostne tipe, vodstvene in socialne kompetence in odprla priložnosti za nadaljnji razvoj vodij.