Postanite avtor v reviji HR&M

Ste pripravljeni vaša znanja, izkušnje in poglede deliti s strokovno javnostjo? Področje upravljanja človeških virov (HR), razvoja organizacij in vodenja zajema strategije in prakse za pridobivanje, razvoj in motiviranje talentov, oblikovanje struktur in procesov za optimalno delovanje organizacij ter usmerjanje in vodenje posameznikov ter skupin za doseganje poslovnih ciljev. Je razburljivo področje, polno nenehnega učenja in rasti. Vaša vsebina lahko prispeva k tej rasti in opolnomočenju bralcev revije HR&M in celotne strokovne javnosti.

Naši bralci so tako HR strokovnjaki kot vodje, zato želimo objavljati vsebine, ki so strokovne, uporabne in praktične. Z vsebino želimo bralcu ponuditi vpogled v različne teme in mu ponuditi rešitve za njegove izzive.

Vabimo vas, da delite svoje izkušnje in uvide iz prakse, bodisi iz Slovenije ali tujine. Pisanje naj bo profesionalno prilagojeno poslovnemu in organizacijskemu okolju, izogibamo se strogo akademskemu stilu ali preveč lahkotnemu slogu.

Vaš prispevek bomo v uredništvu skrbno pregledali in si pridržujemo pravico do urejanja članka za boljše bralno doživetje. Kljub temu uredništvo ne posega v vsebino in je ne spreminja. Če članek ne izpolnjuje naših standardov, ga lahko zavrnemo ali pa ga avtorju vrnemo v dopolnitev oziroma popravek.

Kot avtor jamčite, da je vaše delo izvirno in da ga v isti obliki ne boste objavili drugje. Planet GV bo poskrbel za obdelavo vašega dela. Avtor se zavezuje, da bo pregledal obdelano delo, opravil potrebno avtorsko korekturo in prispevek vrnil ob dogovorjenem roku.

Za več informacij in pošiljanje vaših predlogov se obrnite na uredništvo na naslovu revijahrm@planetgv.si. Veselimo se sodelovanja z vami v reviji HR&M!

Napotki za avtorje in pogoji objave

1.    Dolžine prispevkov

Urednik z avtorji dogovori dolžino in vrsto članka oz. prispevka:

V obseg članka, merjeno z znaki s presledki, se upošteva celotna vsebina članka: naslov, podnaslov, poudarki, tabele, grafi, literatura, viri, ipd. V primeru, da bo vaš prispevek vključeval tabelo, graf ali fotografijo, naj bo tekst krajši za 2000 do 2500 znakov za posamezni dodani element.

2.     Slog pisanja

Revija HR&M se posveča izboljšanju vodenja ljudi in implementaciji poslovnih idej prek njihovega razvoja in opolnomočenja. Naši bralci so HR strokovnjaki in vodje, zato si želimo, da so članki strokovno podkovani, a hkrati uporabni in praktični. Z vsebino želimo bralcu ponuditi pregleden vpogled v obravnavano temo in praktične rešitve za njegove izzive. Pozdravljamo vsebine, ki izhajajo iz prakse, tako domače kot tuje, in ki so relevantne za HR strokovnjake, vodje in menedžerje.

Slog pisanja naj bo prilagojen poslovnemu in organizacijskemu okolju, z izogibanjem pretirano akademskemu stilu ali, nasprotno, preveč lahkotnemu branju. Želimo, da je besedilo jasno, konkretno in direktno, obenem pa tudi prijetno za branje.

V besedilo lahko vključite grafične elemente – slike, grafikone in tabele, ki so namenjeni poudarku in okrepitvi vaše argumentacije v članku. Vsebina grafičnih elementov mora biti strokovno uvedena in napovedana v besedilu članka in seveda z njim tudi vsebinsko povezana. Neustrezno vključene grafične elemente, ki ne dopolnjujejo vsebine na tak način, bomo v uredništvu odstranili. S takšnim pristopom želimo ohranjati visoko kakovost naših vsebin in zagotavljati, da so vse informacije v prispevkih tako vizualno kot vsebinsko povezane in koristne za bralce.

Slog pisanja naj bo strokoven, a hkrati razumljiv za širšo HR skupnost. Jasnost in enostavnost sta ključni za učinkovito komunikacijo kompleksnih konceptov. Izogibajte se uporabi manj pogostih strokovnih izrazov, ki niso v tekstu predhodno ustrezno definirani. Morebitne strokovne izraze, ki se jih odločite uporabiti, je treba jasno opredeliti, da zagotovite jasno razumevanje za vse bralce. Prav tako naj bodo uporabljene kratice v celoti opredeljene ob prvem pojavljanju v besedilu. Na ta način bo razumevanje besedila dostopnejše tudi tistim, ki se morda s posameznimi termini ali kraticami srečujejo prvič.

Vsak stavek v vašem članku naj služi svojemu namenu in doprinese k celovitosti besedila. Priporočljivo je, da za vsak stavek ocenite, ali je bistven za besedilo kot celoto. Pomembno je, da se zavedamo, da manj pogosto pomeni več – jasno in jedrnato pisanje je pogosto najučinkovitejše. S tem pristopom boste kot avtor lažje vzdrževali fokus in jasnost, bralci pa bodo bolje razumeli in cenili vsebino.

3.      Opremljenost članka

  1. Naslov prispevka: dolžina od 20 do 50 znakov.
  2. Uvodni odstavek: dolžina od 200 do 300 znakov. V uvodu se povzame bistvo prispevka ali izpostavi problem, da bralec ve, kakšno vsebino lahko pričakujemo oziroma, na katero vprašanje odgovarja članek.
  3. Poudarki (ključne misli / koncepti iz članka): dolžina od 50 do 100 znakov. Članek naj ima en do dva poudarka na stran.
  4. Grafi, tabele, slike in fotografije: Vsi grafi in tabele morajo biti v obliki, ki se jo lahko ureja in prilagodi oblikovnemu konceptu revije (takšni formati so .ai, .pdf, .eps, .svg). V kolikor to ni mogoče in članku priložite sliko (npr. infografika) oziroma fotografijo, mora biti velikost fotografije vsaj 1MB, v resoluciji za tisk (300 dpi). Teksti na vseh grafikah morajo biti napisani v slovenskem jeziku in v obliki, da se jih lahko kopira. Če se teksta ne da kopirati ali prevodov ni mogoče vnesti neposredno v grafiko, jih je potrebno napisati pod grafiko. Pri grafičnih dopolnitvah prispevka je priporočljivo uporabiti jasne in enostavne grafične prikaze. Na članek lahko priložite največ dve fotografiji ali dva grafa, tabeli …
  5. Predstavitev avtorja: Prosimo vas za vašo osebno predstavitev v eni povedi, ki predstavi področje vašega dela. Prosimo, da k predstavitvi dodate še portretno fotografijo resolucije vsaj 1 MB, v resoluciji za tisk (300 dpi).

Primer: SANDI KOFOL, univ. dipl. psiholog, ki se ukvarja z izobraževanji, coachingom, individualno, partnersko in skupinsko psihoterapijo ter športno psihologijo.

4. Literatura in viri

Literaturo in vire med besedilom označujemo z zaporednimi številkami, seznam literature pa je naveden na koncu članka. Zaradi preglednosti predlagamo naslednjo ureditev.

  1. Knjige: Priimek in začetnica imena avtorja (leto izdaje). Naslov knjige. Kraj: založba. Primer: Cross, K. P. (1981). Adults as Learners. San Francisco: Jossey – Bass Publishers.
  2. Članki v revijah: Priimek in začetnica imena avtorja (leto izdaje). Naslov. Ime revije, letnik, številke strani. Primer: Jelenc, Z. (2001). Izobraževanje v prostovoljski humanitarni organizaciji. Andragoška spoznanja, 3, 26 – 33.
  3. Prispevki v zbornikih: Priimek in začetnica imena avtorja (leto izdaje). Naslov prispevka. Natančni podatki o zborniku (brez leta izdaje). Kraj. Primer: Muršak, J. (1990). Sistem strokovnega in poklicnega izobraževanja v Franciji. V Medveš (ur.) Primerjalne raziskave srednjega izobraževanja v nekaterih evropskih državah. Ljubljana.

5.  Uredniška politika

Uredništvo si pridržuje pravico do urejanja članka v smislu ustreznosti naslova, uvoda, mednaslovov, poudarkov in stilističnega urejanja. Uredništvo ne posega v vsebino in je ne spreminja. Če urednik presodi, da članek ni ustrezen ali da je nepravilno opremljen, ga lahko zavrne oziroma pošlje avtorju v popravek. Prosimo vas, da se držite določenega roka za oddajo prispevka, saj v nasprotnem primeru članka ne moremo pravočasno objaviti.

6.  Soglasje avtorja in prenos pravic

Avtor jamči, da je avtorsko delo izvirno in da ga v isti obliki ne bo objavil drugje. Avtor soglaša, da bo Planet GV poskrbel za obdelavo dela. Avtor se zavezuje, da bo pregledal obdelano delo (prispevek), opravil potrebno avtorsko korekturo in prispevek vrnil ob dogovorjenem roku. Vse spremembe in dopolnitve se lahko opravijo le z dovoljenjem avtorja, z izjemo manjših oblikovno-stilističnih popravkov, na podlagi zadnje korekture. Če avtor odda delo, ki po kakovosti, obsegu ali kako drugače ne ustreza merilom za objavo, lahko založnik odstopi od objave članka. Če avtor ne odda dela v dogovorjenem roku, sme založnik odstopiti od objave članka. Avtor soglaša, da lahko založnik delo shranjuje, uporablja in daje na voljo javnosti v fizični in elektronski obliki. Avtor z oddajo dela za namen objave v reviji HR&M in na portalu revije HR&M prenaša na založnika Planet GV vse materialne avtorske pravice, ohrani pa vse moralne avtorske pravice nad delom.

Planet GV se zavezuje, da bo avtorju izročil 1 (en) izvod revije, v kateri je objavljeno njegovo delo, mu posredoval povezavo na objavo članka na portalu www.hrm-revija.si in trimesečni neomejen dostop do portala. Če avtor želi deliti svoj članek na družbenih omrežjih, priporočamo, da objavi povezavo neposredno do članka na spletnem portalu revije HR&M (https://www.hrm-revija.si). Na ta način lahko bralci članka v celoti izkusijo vsebino članka v kontekstu strokovne platforme, ki jo zagotavlja naša revija.

5. Vnos člankov v Cobiss

Revija HR&M sodi med pomembno slovensko strokovno literaturo in je zato ključni del slovenske bibliografije. Za zagotavljanje natančne in ažurne klasifikacije strokovnih prispevkov revije v bazi COBISS.SI je pristojen Nacionalni bibliografski center pri NUK.

Ažurnost vnosa člankov v COBISS. Kljub temu, da v NUK zaradi velikega obsega dela ne morejo vedno zagotoviti popolne ažurnosti pri vnosu člankov v sistem COBISS, se zavzeto trudijo, da bi bil vnos čim bolj aktualen. Če kot avtor potrebujete nujni vnos določenega članka, vas prosimo, da se neposredno obrnete na NUK (bibliografije@nuk.uni-lj.si). Tam vam bodo z veseljem prednostno vnesli vaš članek.

Natančnejša klasifikacija bibliografskih enot: Če imate kot avtorji posebne želje ali potrebe glede bolj specifične klasifikacije vaših strokovnih prispevkov (na primer, določanje določenega tipa bibliografske enote), vas vabimo, da se neposredno obrnete na e-naslov bibliografije@nuk.uni-lj.si. Ekipa v NUK bo z veseljem brezplačno poskrbela za vse potrebne prilagoditve, da bo vaše gradivo pravilno in natančno klasificirano.

6. Datumi izidov in vsebine v 2024

ŠtevilkaDatum oddaje prispevkovDatum izidaOsrednja tema
1/ Februar/marec30. november26. januarNove perspektive v zaposlovanju  
– Iskanje in privabljanje talentov v digitalni dobi
– Vpliv umetne inteligence na kadrovske procese pri zaposlovanju
– Prilagajanje kadrovskih strategij v času globalne konkurence za talente 
– Integracija tujcev v slovensko delovno okolje  Izziv primanjkovanja delovne sile  
– Vpliv staranja prebivalstva na prihodnost trga dela 
– Spreminjanje demografske sestave delovne sile: Upravljanje večgeneracijske delovne sile 
– Avtomatizacija in digitalizacija procesov in delovnih mest kot odziv na kadrovske primanjkljaje 
2/ April/maj5. februar22. marecOrganizacijska kultura, blagovna znamka in vodenje sodobnih timov 
–  Učinkovito vodenje na daljavo: Prilagoditve in izzivi pri virtualnem vodenju ekip 
– Vodenje organizacijskih sprememb in kultiviranje pozitivne kulture dela 
– Vodenje in podpora zaposlenim v času organizacijskih sprememb 
– Vloga HR pri zagotavljanju odpornosti organizacije  
– Blagovna znamka delodajalca 
– Pomen strategij pridobivanja talentov za dolgoročno uspešnost organizacije 
– Identificiranje in zadržanje ključnih zaposlenih 
– Razvoj veščin in kompetenc za delovna mesta prihodnosti 
– Učinkoviti programi nagrajevanja za povečanje zvestobe zaposlenih
– Preprečevanje izgorelosti pri visoko angažiranih kadrih
– Kako ustvariti privlačno sliko podjetja za potencialne zaposlene 
3/ Junij/julij2. april17. majZavzetost in dobro počutje ter diverziteta, enakost in inkluzija   
– Zavzetost in dobro počutje sodelavcev (ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, ki podpira dobro počutje zaposlenih in spodbuja občutek angažiranosti in predanosti organizaciji) 
– Raznolikost, enakost in vključenost (DEI) – (ustvarjanje raznolikega in vključujočega delovnega mesta, ki izkorišča prednosti raznolike delovne sile) 
– Učinkoviti pristopi k razvijanju vrednot in etičnih standardov v organizaciji 
– Pomen vključevanja zaposlenih v razvoj organizacijske kulture 
– Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem za večjo angažiranost zaposlenih 
– Pomen zdravja in dobrega počutja pri zadovoljstvu in produktivnosti zaposlenih 
– Implementacija strategij za spodbujanje raznolikosti in vključevanja v organizacijah 
– Vpliv raznolikosti na inovativnost in uspešnost organizacij 
– Preprečevanje predsodkov in diskriminacije na delovnem mest 
– Odnosi z zaposlenimi
– Upravljanje odnosov z zaposlenimi, reševanje konfliktov in spodbujanje pozitivnega delovnega okolja. 
4/ Avgust/spetember15. junij23. avgustUčinkovito upravljanje zaposlenih   
–  Novi pristopi k ocenjevanju uspešnosti in nagrajevanju zaposlenih 
– Delovna uspešnost  (razvoj in uporaba sistema za spremljanje in dvigovanje delovne uspešnosti zaposlenih ter doseganja organizacijskih ciljev) 
– Plačni sistem in nagrajevanje (razvijanje in uporaba sistema plač, nagrajevanja in bonitet, ki privablja in zadržuje najboljše talente)
– Digitalizacija HR procesov: Novi trendi v uporabi tehnologije za upravljanje s kadri 
– Vpliv organizacijske kulture na produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih 
– Kako doseči uspešno sprejemanje in implementacijo sprememb v organizaciji 
– Vloga HR pri komuniciranju s zaposlenimi med krizami in spremembami   
5/ Oktober/november10. september18. oktoberUsposabljanje in razvoj sodelavcev 
–  Mentorstvo in coaching za razvoj kadrovskih potencialov 
– Trendi in inovacije na področju digitalnega učenja 
– Potrebe po usposabljanju (analiza delovnih mest, ocena znanj in usposobljenosti sodelavcev in povratne informacije vodij)
– Razvoj in izvedba usposabljanj in izobraženj 
– Ocenjevanje in pridobivanje povratnih informacij o izvedenih usposabljanjih 
– Karierni razvoj 
– Razvoj vodstvenih sposobnosti 
– Kultura stalnega učenja 
– Tehnološke rešitve 
6/ December/januar20. oktober6. decemberInovacije v HR in organizacijski dizajn za uspešno leto 2025 
– Povezava med inovacijami in trajnostnim kadrovskim razvojem organizacije 
– Razvoj AI na kadrovskem področju 
– Novi trendi v kadrovski tehnologiji za boljše upravljanje s kadri 
– Učinkoviti programi nagrajevanja za povečanje zvestobe zaposlenih 
– Primeri najboljših praks inovativnih kadrovskih rešitev v podjetjih 
– Delo na daljavo kot trajen del delovne kulture 
– Agilno upravljanje s kadri v spreminjajočih se delovnih okoljih 
– Razvijanje delovnega okolja (fizičnega in virtualnega) 
– Organizacijski dizajn in organizacijski razvoj – Podpora rasti in razvoju organizacije, s spreminjanjem strukture, procesov in strategije