POTREBE NA TRGU DELA LAHKO REŠUJEJO TUDI SENIORJI

Potrebe na trgu dela so v EU merilu večje od dejanskih možnosti: bodisi ni potrebnih znanj, ali je ljudi dejansko premalo glede na zahteve gospodarstva. Tudi na državi ravni so seniorji - upokojenci prepoznani kot pomemben vir pomoči, s katerim se želi nasloviti in zagotoviti podporo trgu dela.

Katarina Primoič

Facebook
LinkedIn

Pomanjkanje kadra na trgu dela

Več kot 50 % delodajalcev po podatkih Zavoda za zaposlovanje RS1 sporoča, da se sooča s pomanjka- njem kadra, tudi sicer beležimo zgodovinsko izredno visoko raven zaposlenosti pri nas in v svetu. Posle- dično se postopki zaposlovanja bistveno podaljšu- jejo. Močni so pritiski na rast plač – delodajalci sporočajo, da so alarmantno dvignili plače. Pomanj- kanje ustreznih kadrov je najpogosteje privedlo do nadurnega dela (skoraj 50 % delodajalcev), kar lahko vodi v preobremenjenost obstoječega kadra. Slednje lahko vpliva tudi na raven zadovoljstva in zavzetosti obstoječih zaposlenih, kar posledično vpliva na učinkovitost pri delu, še dodatno vrši pritisk na plače, vse pa lahko rezultira v začaranem krogu, ki ima negativen vpliv na vrsto področij oz. deležnikov (podjetja / zaposleni / trg dela / gospo- darstvo ...). Nekateri delodajalci so problematiko iskanja ustreznega kadra reševali z zunanjimi za- poslenimi, kar poglablja prekarne oblike zaposlo- vanja, kar pa ponovno vpliva na razkorake na trgu dela.

Obrnimo se po pomoč seniorjem

Kadrovska funkcija lahko oblikuje pomemben kanal »kadrovanja«: upokojeni zaposleni - seniorji...