Uspešni podjetniki levji delež zaslug za uspeh poslovnega modela pogosto pripisujejo dobri organizacijski kulturi in visoki motiviranosti zaposlenih. Da je motivacija zaposlenih pomemben dejavnik, ki vpliva na poslovne rezultate je razvidno tudi iz številnih raziskav.

V nadaljevanju bomo tako raziskali različne modele nagrajevanja zaposlenih, ki lahko podjetniku pomagajo izboljšati motivacijo zaposlenih.1

Z nagrajevanjem zaposlenih do boljših poslovnih rezultatov

Uspešni podjetniki levji delež zaslug za uspeh poslovnega modela pogosto pripisujejo dobri organizacijski kulturi in visoki motiviranosti zaposlenih. Da je motivacija zaposlenih pomemben dejavnik, ki vpliva na poslovne rezultate, je razvidno tudi iz številnih raziskav.

Vnadaljevanju bomo tako raziskali različne modele nagrajevanja zaposlenih, ki lahko podjetniku pomagajo izboljšati motivacijo zaposlenih.1

Z nagrajevanjem zaposlenih do boljših poslovnih rezultatov

Obstaja povezava med motiviranimi zaposlenimi in boljšimi poslovnimi rezultati.2 Da bi lahko to povezavo izkoristili v praksi, moramo ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na motivacijo naših zaposlenih. V strokovni literaturi se pogosto omenjajo predvsem kadrovska politika podjetja, slog vodenja in organizacijska kultura podjetja, dejavniki delovnega mesta ter dejavniki delovnih razmer in okolja. Med pomembnejšimi dejavniki se pogosto omenjajo predvsem zanimivost dela, kompenzacija (plačilo in ugodnosti) ter pozitivno vrednotenje opravljenega dela nadrejenih.3

V nadaljevanju se bomo posvetili enemu od učinkovitih orodij kadrovske politike, s katerimi lahko vplivamo na motivacijo zaposlenih - uvedbo sistema nagrajevanja zaposlenih. Ta obsega sistem plač, vključno z denarnimi in nedenarnimi nagradami. Med denarne nagrade štejo tako redna plača, kot tudi morebitni variabilni del ali stimulacija, periodične nagrade, udeležba pri dobičku podjetja in druge nagrade, ki se izplačajo v denarju. Nedenarne nagrade pa vključujejo razne druge ugodnosti, kot so možnost nakupa delnic podjetja, kolektivna zavarovanja in raba službenih vozil.

Raziskali bomo nekaj domačih modelov nagrajevanja zaposlenih kot tudi nekaj takih, ki so izjemno priljubljeni v tujini, uvedba v našem lokalnem okolju pa zahteva nekaj ustvarjalnega razmišljanja in poznavanja pravnega sistema. Argument proti uvedbi sistema nagrajevanja zaposlenih, ki ga pogosto slišimo v praksi, je povezan prav s kompleksnostjo pravnega sistema in visoko davčno obremenitvijo denarnih in nedenarnih nagrad.