Pri zaposlenih ne cenimo samo formalne izobrazbe in strokovne usposobljenosti za doseganje dobrih rezultatov pri delu, temveč tudi uporabo tega znanja v različnih situacijah, pod pritiski različnih ciljnih skupin in v okviru kratkih rokov za izvedbo.

V navedenih okoliščinah se izkaže, v kolikšni meri so sposobni kakovostno sodelovati z drugimi, učinkovito delovati pod časovnimi pritiski in ali so pripravljeni vložiti dodaten napor za pripravo kakovostnih rešitev.

Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 (v nadaljevanju Strategija) je Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) izvedlo projekt »Vzpostavitev kompetenčnega modela za državno upravo« (v nadaljevanju VKM), ki predstavlja del širših prizadevanj za učinkovitejše upravljanje človeških virov.

V okviru projekta so bile skozi različne dejavnosti v sodelovanju s širokim krogom zaposlenih na posameznih strokovnih področjih državne uprave določene temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence. Tako je začrtana smer vzpostavitve sistema prepoznavanja in presojanja kompetenc ter sistema nadgradnje oziroma pridobitve manjkajočih kompetenc.

Rezultati projekta bodo služili kot orodje za prepoznavanje in razvoj kompetenc ter bodo v pomoč vodjem in kadrovikom pri njihovem delu. Predstavljajo izhodišče za nadgradnjo veščin, spretnosti in znanj ter posledično prispevajo k učinkovitemu upravljanju zaposlenih, kar vodi v profesionalizacijo in krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev. Vse to se bo odražalo v bolj učinkovitem delu in kakovostnejših javnih storitvah. Na dolgi rok lahko uporaba modela kompetenc prispeva tudi k razvoju boljše kulture vodenja in okrepi razvojno usmerjeno organizacijsko kulturo.

V najširšem smislu lahko povezava modela kompetenc z obstoječimi (in novimi) kadrovskimi procesi omogoči zagotavljati prave ljudi na pravih delovnih mestih ter bolj optimalno uporabo potencialov zaposlenih.
Implementacija kompetenčnega modela v prakso bo omogočala povezavo vizije, poslanstva in vrednot uprave z delom posameznika, saj vključuje tiste standarde želenih in zahtevanih vedenj, ravnanj, spretnosti, lastnosti, ki zaposlenemu poleg znanja omogočajo uspešno in kakovostno opravljanje nalog in doseganje zastavljenih ciljev organov državne uprave.

Izhodišča in nastanek kompetenčnega modela v državni upravi

S projektom VKM v okviru Operativnega programa za razvoj evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020 in operacije »Učinkovito upravljanje zaposlenih« zasledujemo specifični cilj 2: Dvig usposobljenosti in integritete zaposlenih v javni upravi skozi nadgradnjo sistema upravljanja s kadri in usposabljanji. Prav tako je projekt VKM ukrep, s katerim v okviru Strategije zasledujemo strateški cilj: Izboljšanje upravljanja človeških virov. MJU je namreč, skladno z Zakonom o javnih uslužbencih, pristojno za izvajanje nalog »pomoči in svetovanja organom na področju upravljanja s kadrovskimi viri« in s tem tudi za nudenje pomoči in podpore predstojnikom organov na področju ravnanja z ljudmi. V programskih in strateških dokumentih, ki opredeljujejo nadaljnji razvoj države kot celote je namreč strateško upravljanje človeških virov zapisano kot ena izmed prednostnih nalog. Prepoznano je kot neobhodno v prizadevanjih, da bi zagotovili bolj uspešno in učinkovitejšo državno upravo. Na nujnost učinkovitejšega delovanja nas opozarjajo Evropska komisija in tuji strokovnjaki (OECD25 ). Z rezultati projekta želimo pokazati tudi zunanji javnosti, kot so mediji in gospodarstvo, da odpravljamo preživete birokratske vzorce in se trudimo približati uporabnikom naših storitev.

Omogoča zagotavljati prave ljudi na pravih delovnih mestih ter bolj optimalno uporabo potencialov zaposlenih.

Soustvarjanje kompetenčnega modela. Metodologija projekta vzpostavitve modela kompetenc za državno upravo je že od začetka predvidevala intenzivno vključevanje in sodelovanje širokega kroga zaposlenih v državni upravi ter transparentno in ažurno komuniciranje nastajajočih rešitev. Ker smo želeli, da je model enostaven in uporaben ter da izraža vrednote uprave in vedenja, ki so potrebna za uspešno in učinkovito delo javnih uslužbencev, so vse aktivnosti potekale v sodelovanju z MJU in s predstavniki organov državne uprave (kadrovske službe, vodje notranjih organizacijskih enot ter širša/ožja medresorska delovna skupina za izvajanje projekta VKM). Širšo medresorsko delovno skupino za izvajanje projekta VKM (v nadaljevanju širša MDS) so sestavljali predstavniki organov državne uprave. Pri ustvarjanju modela smo uporabljali različne metodološke pristope in tako so zaposleni s sodelovanjem v intervjujih, posvetih ali na kateri od delavnic, fokusnih skupin ali v anketah soustvarjali skupni model kompetenc.

Prav tako je bila za izvedbo projekta na MJU, Direktoratu za javni sektor, Sektorju za upravljanje s kadrovskimi viri, oblikovana projektna skupina za vzpostavitev kompetenčnega modela.

Z namenom zagotavljanja transparentnosti in obveščenosti o nastajajočih rešitvah v okviru projekta, smo vsem zaposlenim v državni upravi po elektronski pošti redno posredovali novice o dogajanju na projektu. Vse ključne informacije o projektu smo ves čas projekta objavljali tudi na spletni strani MJU.

Sodelovanje zaposlenih