Od kulture povprečja do kulture zmagovalcev

Podjetje Telekom Slovenija želi spremeniti organizacijsko kulturo v kulturo, ki bo temeljila na konstruktivnem slogu obnašanja in vedenj zaposlenih. Konstruktivni slogi pozitivno spodbujajo vrhunsko kakovost, razvoj storitev, medsebojno sodelovanje in poslovno odličnost. Projekt so razdelil na 3 ravni: vidni del, mehki del in trdi del. V okviru vidnega dela so opredelili aktivnosti, ki se navezujejo na podobo podjetja, skupne prostore, tehnološke izdelke in opremo.

V tem okviru so tako, na primer, na lokaciji, kjer je sedež družbe,
zasnovali moderen prostor, ki je namenjen bolj sproščenim srečanjem zaposlenih z namenom spodbujanja inovativnosti, v zadnjih dveh letih so organizirali najrazličnejše dogodke za zaposlene, namenjene spodbujanju inovativnosti, popolnoma so prenovili celostno podobo, pa tudi vsebinski koncept programa, ki je namenjen spodbujanju inovativnosti med zaposlenimi ipd.

V okvir mehkega dela kulture so uvrstili prenovo vizije, poslanstva in vrednot podjetja, znanja in veščine zaposlenih ter kompetence in vedenja. Vizijo, poslanstvo in vrednote so zaposlenim skomunicirali na način, ki jim je bil blizu (s pomočjo sodelavcev), zasnovali so program za vodje in vanj vključili znanja in veščine, ki jih potrebujejo za transformacijo timov, ob tem pa so zasnovali tudi nov napreden razvojni program, ki krepi znanja in veščine prodajnikov in tehnikov ter uvedli notranje coache na prodajnih kanalih.

V sklop t.i. trdega dela sodijo aktivnosti, kot so uvedba ocenjevanja delovne uspešnosti in opravljanja razvojno-ocenjevalnih pogovorov na šest mesecev, iz česar sledi tudi finančno nagrajevanje zaposlenih, vpeljali so nedenarne nagrade, na novo opredelili sistemizacijo delovnih mest ipd.

Kakšna je bila potreba po spremembi oziroma, zakaj ste se odločili za ta projekt?
Sredi leta 2016 smo na vzorcu zaposlenih izvedli raziskavo organizacijske kulture s pomočjo mednarodno uveljavljene metodologije Human Synergistics International. Ugotovili smo, da v Telekomu Slovenije prevladuje pasivno-obrambni slog kulture, za katerega je značilno, da zaposleni ne prevzemajo odgovornosti, temveč jo prenašajo na druge, sprejemajo priljubljene, vendar ne tudi nujne odločitve, čakajo na ukrepanje drugih, spoštujejo pravila in se lotevajo zadev na način »kot smo se jih pri nas lotevali vedno«. Zahteve za spoštovanje internih procesov in protokolov onemogočajo, da bi bili bolj prilagodljivi, kar še posebej velja za zaposlene, ki so v neposrednem odnosu z uporabniki. Kakor navedeno zgoraj, pa je naš cilj, da do leta 2021 vzpostavimo kulturo, ki temelji na konstruktivnem slogu, ki nam omogoča razvoj, preseganje povprečja in odličnost na vseh nivojih našega poslovanja.

Moč in navdih - kaj dela projekt učinkovit in kakšni so učinki 
Moč in navdih nam dajejo zaposleni, ki spremembe, ki jih izvajamo, opazijo, pohvalijo in tudi aktivno sodelujejo. V dveh letih smo tako spremenili sistem ocenjevalno-razvojnih pogovorov, povečali sredstva za stimulacije (polletno nagrajevanje) in uvedli nedenarno nagrajevanje. Ob komunikaciji prenovljene vizije, poslanstva in vrednot zaposlenim je bil odziv zaposlenih odličen, saj je v komunikaciji, ki smo jo zasnovali, sodelovalo kar 1655 zaposlenih (od cca 2.500), ki so nam povedali, katere vrednote so jim najbližje. Video, ki smo ga ob tem pripravili, si je ogledalo 1.136 sodelavcev, 126 sodelavcev iz vse Slovenije pa se je javilo, da želijo sodelovati na delavnicah, na katerih bomo opredelili naša želena vedenja, ki izhajajo iz vrednot. Na delavnicah so zaposleni predlagali, da bi jih izvedli za vse zaposlene. Poleg navedenega izvajamo številne aktivnosti v okviru projekta za preprečevanje izgorevanja in obvladovanje stresa in Družini prijaznega podjetja, na vseh lokacijah družbe pa smo v dveh mesecih pripravili tudi »Dan malo drugače«, v tem okviru pa smo organizirali neformalno druženje zaposlenih na posameznih lokacijah. Učinki naših aktivnosti se kažejo tudi v tem, da je odziv zaposlenih na vse aktivnosti – od predavanj do delavnic za vrednote in neformalnih druženj dober in pozitiven.

Sodelovanje in povezovanje - opišite vlogo in aktivnost vodstva 
Potreba po transformaciji organizacijske kulture je bila prepoznana in spodbujena s strani uprave družbe, ki je v prvih dveh letih tudi aktivno sodelovala pri potrjevanju aktivnosti. V proces opredelitve želene kulture so bili tako vključeni vsi člani uprave, vsi direktorji organizacijskih enot in predstavniki socialnih partnerjev, ki so na delavnici aktivno sodelovali s svojimi pogledi, tako da smo konstruktivno poenotili želje in pričakovanja Na tej osnovi je uprava osnovala delovno skupino, ki jo tvorijo zaposleni različnih profilov in iz različnih organizacijskih enot in ki pripravlja in izvaja aktivnosti. Ob tem pa je pomembno tudi, da smo s člani uprave in direktorji organizacijskih enot na dveh delavnicah skupaj opredelili tudi želena vedenja zaposlenih, ki izhajajo iz prenovljenih vrednot družbe.

Izvirnost - v čem je vaš projekt oziroma vaša praksa izvirna
Pri pripravi projekta smo upoštevali najsodobnejše trende na področju upravljanja s kadri. Projekt smo oblikovali s poudarkom na inovativnosti in sodelovanju, saj kultura vpliva na uspešnost organizacije, na kakovost in količino inovacij, ki jih razvija, ter na motivacijo in medsebojno sodelovanje zaposlenih. S spodbujanjem inovativnosti zagovarjamo interaktivne in dinamične učne pristope ter z različnimi dogodki povezujemo naše zaposlene, študente, zagonska podjetja in zaposlene drugih podjetij. Verjamemo, da s tem v podjetje vnašamo novo energijo in drugačen način razmišljanja zaposlenih. Ob tem pa v okviru številnih drugih aktivnosti zaposlene nenehno ozaveščamo tudi o pomenu zdravega načina življenja, zdrave prehrane, telesne vadbe in različnih tehnik sproščanja, medsebojno sodelovanje zaposlenih pa krepimo z različnimi delavnicami, v katere vključujemo tudi humanitarno noto, delom na skupnih projektih, tematskimi druženji itd. Cilj vseh navedenih aktivnosti, čeprav so med seboj različne, pa je krepitev zavedanja o tem, da je prav vsakdo med nami pomemben pri soustvarjanju zgodbe, ki jo piše Telekom Slovenije.