PROJEKT: SOURCING YOUNG POTENCIAL

Projekt "Sourcing young potential" je nastal kot odraz potrebe po sistematičnem in celovitem obvladovanju procesa privabljanja, identificiranja, integracije in razvoja mladih s potencialom. V luči bitke za talente, ki poteka ne samo v Sloveniji, temveč globalno, je učinkovito upravljanje tega procesa za podjetje strateškega pomena. Zadnja leta opažajo, da je mlad in visoko usposobljen ter motiviran kader vedno težje privabiti v podjetje, saj je konkurenca velika; na fakultete prihaja vsako leto vse več ne le domačih temveč tudi tujih podjetij, ki novačijo najboljše študente že v času študija. Podjetje, ki želi privabiti najboljše, tako enostavno mora reagirati na način, da izkoristi vse kanale, povezave in možnosti, da do teh mladih talentov tudi pride in jim potem poskuša zagotoviti optimalne pogoje za njihov razvoj, delo ter karierno perspektivo. Osnutek oziroma koncept projekta so zastavili že v letu 2016 in po potrditvi uprave pričeli z razvojnimi koraki posameznih področij ter jih konec leta 2017 povezali v smiselno zaključeno in uspešno povezano celoto.

Pri tej povezavi so imeli v mislih dvoje: v enoten sistem povezati vse oblike dela z mladimi ter v ta sistem vključiti vse deležnike, na drugi strani, in zagotoviti proces, torej kako bodo posamezne aktivnosti izvajali v časovnih korakih. Cilj projekta je bil v prvi vrsti vzpostaviti sistem, ki bo dolgoročno zagotavljal priliv mladih talentiranih posameznikov, ki izkazujejo potencial za prevzemanje pomembnih strokovnih in vodstvenih pozicij v podjetju v prihodnosti. Transparenten pregled nad procesom pa je pogoj za njegovo celovito obvladovanje. Pri izgradnji celotnega sistema so imeli torej bistveno vlogo naslednji principi in gradniki :

V sistem Sourcing Young Potentials so bili vključeni vsi deležniki:

Sistem povezuje vse kanale privabljanja mladih, s posebnim poudarkom na tesnem sodelovanju med fakultetami in podjetjem s pomočjo tako imenovanih »ambasadorjev«, oziroma nekdanjih študentov, zdaj zaposlenih v BSH, ter na drugi strani s profesorji, vodji projektov, itd. na fakultetah.

Princip » vse pod eno streho« združuje vse možne oblike dela z mladimi: od obvezne prakse, študentskega dela, štipendiranja, mentorske podpore pri izdelavi diplomske ali magistrske naloge, do sodelovanja pri skupnih projektih na fakultetah. Od letos izvajamo tudi program pripravništva in vajeništva.

Mentorji –strokovno in pedagoško usposobljeni vodje, inženirji ali strokovnjaki – predstavljajo pomemben gradnik mreže povezanosti s študenti in dijaki ter njihovo motivacijo za integracijo v podjetje.

Princip družbene odgovornosti –ne gre le in izključno za pridobivanje bodočih sodelavcev, temveč imamo v mislih tudi za podporo ožjemu in širšemu družbenemu okolju in mu kot odgovoren delodajalec želimo tudi nekaj dati.

Projekt je bil uspešno zaključen in implementiran v celoti konec leta 2017.

Kakšna je bila potreba po spremembi oziroma, zakaj ste se odločili za ta projekt?
Ugotovitev, da je prepoznavnost podjetja med mladimi relativno nizka, in cilj, da približamo tej populaciji družbo BSH Hišni aparati kot atraktivno delovno okolje ter želeno destinacijo za razvoj bodoče karierne poti, je gotovo spodbudila nastanek projekta "Sourcing young potential". Projekt je tudi odraz potrebe po sistematičnem in celovitem obvladovanju procesa privabljanja, identificiranja, integracije in razvoja mladih s potencialom. V luči bitke za talente, ki poteka ne samo v Sloveniji, temveč globalno, je učinkovito upravljanje tega procesa za podjetje strateškega pomena. Zadnja leta opažamo, da je mlad in visoko usposobljen ter motiviran kader vedno težje privabiti v podjetje, saj je konkurenca velika; na fakultete prihaja vsako leto vse več ne le domačih temveč tudi tujih podjetij, ki novačijo najboljše študente že v času študija. Podjetje, ki želi privabiti najboljše, tako enostavno mora reagirati na način, da izkoristi vse kanale, povezave in možnosti, da do teh mladih talentov tudi pride in jim potem poskuša zagotoviti optimalne pogoje za njihov razvoj, delo ter karierno perspektivo.

Moč in navdih - kaj dela projekt učinkovit in kakšni so učinki?
Pozitivni učinki uvedbe projekta v življenje so številni:


Sodelovanje in povezovanje - opišite vlogo in aktivnost vodstva 
Nobenega strateškega projekta, kar je Sourcing Young Potential gotovo bil, si ni moč predstavljati brez podpore in sodelovanja vodstva. Konec leta 2015 je bila postavljena nova strategija koncerna, ki je napovedala preobrat v načinu delovanja in nakazovala potrebo po novih pristopih in načinu razmišljanja. Seveda so osnova za vse spremembe vedno ljudje, ki so gonilna sila vsakega podjetja. Glede na trende in že omenjeno bitko za talente, ki so še kako pomembni za uspešno delovanje podjetja, je uprava pravzaprav takoj prepoznala strateški pomen vzpostavitve učinkovitega sistema privabljanja mladih nadarjenih inženirjev in strokovnjakov ter tesnejše povezanosti s šolskimi ter vladnimi institucijami, kot pomembnimi deležniki. Podpora in »zelena luč« uprave je bistvena za izvedbo projekta, zato tudi ni bilo kasnejših težav pri sodelovanju z ostalimi nivoji vodstva ter inženirji in strokovnjaki. Ti so prevzeli različne vloge; ali kot ambasadorji na fakultetah, ali kot mentorji študentom ali kot člani komisije, ki je svetovalno in nadzorno telo sistema Sourcing Young Potentials. Skupna sinergija in sodelovanje sta definitivno rezultirala z uspehom in želenim izidom v letu 2018.

Izvirnost - v čem je vaš projekt oziroma vaša praksa izvirna?
Menimo, da je izvirnost projekta ravno v uspešnem prepletu in združitvi različnih deležnikov ( podjetje, šolske in vladne institucije ter študenti) na eni strani ter pestri paleti možnosti sodelovanja z mladimi na drugi, in končno, v uspešni umestitvi obeh perspektiv v dobro in transparentno zasnovan proces. Izviren in dober se nam zdi tudi koncept povezovalcev med podjetjem in fakultetami – tako imenovanimi ambasadorji – predstavljajo namreč nekakšno popkovino, ki veže podjetje s šolstvom in preko tega s študenti in dijaki. Kompleksnost v tem primeru ni bila nepremagljiva ovira, temveč navdih za inovativno rešitev.


Z razpisom HRM projekt raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Organizacije in podjetja vabimo, da širši javnosti podeli svoje inovativne pristope pri ravnanju z ljudmi pri delu. 

O zmagovalnih praksah bodo odločali tudi udeleženci na HR&M konferenci 2018! Prisluhnite odličnim praksam & skupaj poiščimo zmagovalne projekte! Vabljeni na HR&M konferenco 2018: www.planetgv.si/hrm-konferenca