PROJEKT: Vitka akademija

Vitka akademija je v osnovi namenjena povečanju kompetentnosti zainteresiranih posameznikov na področju vitke organizacije kot poslovne filozofije, z dodatnim poudarkom na vodenju projektov in vodenju oddelkov na različnih nivojih. Vsebina usposabljanja je fokusirana na tehnike, pristope in orodja, ki podpirajo vitko organizacijo. Metode dela so izbrane tako, da obenem udeleženci trenirajo in nadgrajujejo različne mehke veščine kot npr. vodenje, timsko delo in sodelovanje, delo pod pritiskom, prezentiranje. Pomemben segment je tudi spoznavanje podjetij znotraj koncerna, mreženje med posamezniki in prepoznavanje ter prenos dobrih praks. Program poteka v angleškem jeziku.

Usposabljanja v okviru Vitke akademije potekajo v več večdnevnih modulih tekom celotnega leta, praviloma vsakokrat na drugi lokaciji. Urnik posameznega modula sledi zastavljeni vsebini programa, prilagodi pa se glede na organizacijsko znanje in dobre prakse posameznega podjetja na lokaciji izvedbe. Namerno je natrpan s predavanji, delavnicami, individualnim in timskim delom, reševanji realnih izzivov v omejenem času ipd. Seveda pa je vključeno tudi druženje in spoznavanje kulturnih značilnosti posamezne lokacije. Med posameznimi moduli udeleženci opravljajo različne naloge, prek katerih osvojeno znanje prenašajo v prakso, pri čemer jim pomagajo promotorji, neposredni vodje in vodstvo.


Organizacijsko gledano se z vsakokratno Vitko akademijo ukvarja projektna ekipa, ki poskrbi za zasnovo programa glede na trenutne potrebe Kolektorja, promocijo med zaposlenimi in izbor udeležencev ter promotorjev, koordinacijo aktivnosti z odgovornimi osebami na posamezni lokaciji, in vsem ostalim potrebnim za izvedbo.

Kakšna je bila potreba po spremembi oziroma, zakaj ste se odločili za ta projekt?

Koncern Kolektor se je v preteklem desetletju hitro širil, dogajala se je diverzifikacija programov, pomembnost globalnega delovanja se je povečala. Poleg internih dogajanj so splošni gospodarski trendi nakazovali na vse večjo pomembnost operativne odličnosti. Na teh osnovah se je oblikovala strategija vitke tovarne, katere osnovni namen je doseganje trajnostnih uspehov na področju optimizacije, kar je nemogoče doseči brez učinkovitega vodenja.

Ker je kompetentnost in zavzetost zaposlenih za doseganje strateških ciljev nujna, je zrasla ideja o Vitki akademiji. V projektu smo tako želeli razširiti splošno zavedanje o pomembnosti vitkosti podjetja za prihodnost in udeležencem predati potrebna znanja za poznavanje, razumevanje in zmožnost implementacije principov vitkega na vseh nivojih, na drugi strani pa jih opolnomočiti na področju mehkih veščin, predvsem vodenja. Vse z namenom zmožnosti prevzemanja odgovornosti in vodenja strateško pomembnih aktivnosti v Kolektorju.

Moč in navdih - kaj dela projekt učinkovit in kakšni so učinki?
Temelji na strategiji. To je pomembno za promocijo projekta na nivoju vodstva posameznih podjetij v koncernu kot tudi med samimi zaposlenimi. Vodstva podporo in sodelovanje v Vitki akademiji lahko direktno povežejo z doseganjem strateških ciljev. Posameznik z udeležbo v programu na podlagi lastnega interesa postane aktivno vključen v strateške projekte, s tem širše prepoznan, kar vpliva navečjo zavzetost ter lojalnost.

Dvig kompetentnosti zaposlenih. Pripomore k doseganju ciljev. Udeleženci se tekom programa opremijo z znanji in veščinami, s pomočjo katerih lahko med ali po zaključku programa prevzamejo nove bolj odgovorne naloge, ki temeljijo na strateško zastavljenih ciljih. S tem napredujejo poklicno kot tudi osebnostno.

Prepoznavanje in širitev dobrih praks. Vitko podjetje zahteva nenehno optimiziranje. Zaradi časovnih in drugih omejitev je tej filozofiji lažje slediti, če obstaja opora v že vzpostavljenih dobrih praksah. V Kolektorju jih imamo veliko in Vitka akademija je ena izmed točk, ko o tem razmislimo, dobre prakse prepoznamo in se dogovorimo kam, kdaj in kako jih širiti.

Vključevanje promotorjev. To so zaposleni z različnimi izkušnjami in vidnimi rezultati na področju vsebine, ki je vključena v program. S tem jim je dana možnost, da svoje dosežke promovirajo med mlajšo generacijo, predajo svoje poglede in širijo znanje. Obenem mladi pri njih poiščejo pomoč, kadar jo potrebujejo, ter z njihovo podporo prevzemajo in nadgrajujejo znanje.

Mreženje. Navezava osebnih stikov med zaposlenimi je z rastjo koncerna vse težja, obenem pa pripomore k bolj tekočemu delu. Vitka akademija s svojo zasnovo omogoča sodelujočim spoznavanje odgovornih oseb po lokacijah in s tem vzpostavitev temeljev za nadaljnje sodelovanje.

Sodelovanje in povezovanje - opišite vlogo in aktivnost vodstva 
Vodstvo koncerna je imelo pomembno vlogo že pri razvoju ideje Vitke akademije. Skozi strategijo je podalo osnove za pristop k projektu. S tem je zagotovilo tudi potrebno sponzorstvo projektu. V nadaljevanju so zaradi pomembnosti projekta za prihodnost Kolektorja dodali aktivne člane v projektno ekipo. Naloga je predvsem promocija, definiranje vsebine programa ter planiranje in koordiniranje strateških aktivnosti po zaključku programa med poslovodstvom koncerna ter vodstvi posameznih podjetij. Po zmožnostih tudi sodelujejo in se udeležujejo posameznih modulov.

Vodstvo posameznega podjetja v koncernu sodeluje v projektu najprej tako, da podpira promocijo med zaposlenimi in omogoča udeležbo v programu. Sicer pa tudi aktivno sodeluje pri izvedbi na lokaciji podjetja, tako s predstavitvijo podjetja, pomočjo pri nalogah, vzpostavljanjem kontaktov med udeleženci in zaposlenimi na lokaciji. Prav tako aktivno sledi napredku sodelavcev in skladno s tem planira njihovo vlogo in odgovornosti po zaključku projekta. 

Izvirnost - v čem je vaš projekt oziroma vaša praksa izvirna?
Projekt je v prvi vrsti izviren zato, ker temelji na konkretnih potrebah koncerna Kolektor in je s tem unikaten. Program poleg teoretičnih izhodišč in trendov podpira širjenje obstoječega znanja in iskanje inovativnih rešitev na konkretnih primerih iz poslovanja. Ustvarjeno okolje tekom projekta omogoča razmišljanje izven okvirjev in uporabo v koncernu še ne uveljavljenih pristopov in metod dela. Primerne rešitve se sproti prenašajo v prakso. Poleg potencialov, ki sprejemajo znanje, se tekom projekta identificira tudi promotorje, ki znanje predajajo. Vloga obeh skupin je v programu enako pomembna.


Z razpisom HRM projekt raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Organizacije in podjetja vabimo, da širši javnosti podeli svoje inovativne pristope pri ravnanju z ljudmi pri delu. 

O zmagovalnih praksah bodo odločali tudi udeleženci na HR&M konferenci 2018! Prisluhnite odličnim praksam & skupaj poiščimo zmagovalne projekte! Vabljeni na HR&M konferenco 2018: www.planetgv.si/hrm-konferenca