Razumevanje in uporaba psihologije pogajanj v selekcijskih intervjujih igra ključno vlogo pri oblikovanju in izvajanju učinkovitega procesa zaposlovanja. Ta pristop omogoča kadrovskim strokovnjakom in vodjem, da bolje razumejo kandidate, njihove motivacije in obnašanje, kar vodi do bolj premišljenih in učinkovitih zaposlitvenih odločitev.

Psihologija pogajanja v procesu intervjuiranja

Znanje psihologije pogajanj pomaga intervjuvalcem pri globljem razumevanju kandidatov. Sposobnost aktivnega poslušanja in empatije omogoča intervjuvalcem, da učinkoviteje vodijo pogovor, zastavljajo smiselna vprašanja in bolje interpretirajo odgovore kandidatov. To znanje je še posebej koristno pri ocenjevanju, kako kandidati reagirajo na različne situacije, kar je lahko ključno pri določanju njihove primernosti za določeno delovno mesto.

Razumevanje neverbalne komunikacije, kot so telesna govorica, ton glasu in očesni stik, je enako pomembno. Ti neverbalni signali lahko intervjuvalcem nudijo dodatne informacije o kandidatu, ki jih ni mogoče pridobiti samo iz verbalnih odgovorov. Na primer, telesna govorica, ki kaže na zaprtost ali obrambo, lahko nakazuje na kandidatovo nelagodje ali neskladje med njegovimi besedami in resničnimi občutji.

Upravljanje z lastnimi čustvi med intervjujem je ključno, saj lahko odziv intervjuvalca na kandidata močno vpliva na potek in izid intervjuja. Ohranjanje profesionalnosti in mirnosti tudi v stresnih ali nepričakovanih situacijah je bistvenega pomena za uspešno vodenje intervjuja.

5 strategije in tehnik psihologije pogajanja

Aktivno poslušanje in empatija

Aktivno poslušanje in empatija sta temeljni tehniki v procesu intervjuvanja. Intervjuvalci, ki so sposobni resnično poslušati in razumeti kandidate, lahko pridobijo boljši vpogled v njihove sposobnosti, motivacije in osebnostne lastnosti. To omogoča boljše povezovanje z kandidatom in krepi vzdušje zaupanja in odprtosti.

Razumevanje neverbalne komunikacije

Neverbalna komunikacija igra pomembno vlogo pri razkrivanju kandidatove resnične narave in čustev. Intervjuvalci, ki so usposobljeni za branje telesne govorice, lahko bolje razumejo skrite pomisleke ali negotovosti kandidatov.

Upravljanje z lastnimi emocijami

Kontrola lastnih čustev je ključna za intervjuvalce. Ohranjanje mirnosti in profesionalnega pristopa pomaga ohranjati objektivnost in preprečuje, da bi osebna čustva ali predsodki vplivali na oceno kandidata.

Win-win strategija

Iskanje win-win situacij, kjer so interesi tako kandidata kot organizacije uravnoteženi, je ključnega pomena. To pomeni razumevanje, kaj kandidat išče v novem delovnem mestu in kako se to sklada z organizacijskimi cilji in potrebami.

Vprašanja, ki razkrivajo

Strategično zastavljanje vprašanj, ki spodbujajo kandidata k razmišljanju in razkrivanju ključnih informacij o njihovih sposobnostih in osebnosti, je temeljno za dobro izveden intervju. To vključuje vprašanja, ki simulirajo realne delovne scenarije, ter vprašanja, usmerjena v razkrivanje kandidatovih vrednot, načina razmišljanja in načina soočanja z izzivi.

Povezovanje psihologije pogajanja z organizacijskimi cilji

Psihologija pogajanj se ne konča samo pri razumevanju kandidatov, ampak se razteza tudi na usklajevanje njihovih potreb in želja z organizacijskimi cilji. Intervjuvalci morajo razumeti, kako različni aspekti kandidatovega profila - od tehničnih veščin do medosebnih sposobnosti - prispevajo k uspehu organizacije. Pri tem je pomembno upoštevati, kako se kandidatova vizija in cilji ujemajo z organizacijsko kulturo in pričakovanji.

Z uporabo teh tehnik in pristopov lahko organizacije ne samo izboljšajo kakovost svojih zaposlitvenih procesov, temveč tudi zagotovijo, da so izbrani kandidati najbolj primerni za njihove potrebe. To vodi do bolj uspešnih zaposlovanj, večje zadovoljstva zaposlenih in, na dolgi rok, do večje učinkovitosti in uspešnosti organizacije.

Rudi Tavčar, avtor knjige Psihologija pogajanj, je vodja Pogajalske akademije, ki se izvaja pod okriljem Planet GV. Na njej udeleženci na petih srečanjih aktivno vadijo tehnike in metode psihologije pogajanj na primerih iz realnega življenja. Program Pogajalske akademije je prava uspešnica, saj se ga je udeležilo že nekaj tisoč udeležencev različnih poklicnih skupin, med njimi direktorji, pravniki, nabavniki, HR strokovnjaki, finančniki in tržniki.

Zaključek

Znanje psihologije pogajanj je neprecenljivo orodje v procesu selekcijskih intervjujev. Pomaga intervjuvalcem razumeti globlje plasti kandidatove osebnosti in motivacij, hkrati pa omogoča boljše usklajevanje kandidatov z organizacijskimi potrebami in cilji. Tako lahko organizacije sprejemajo bolj informirane in učinkovite zaposlitvene odločitve, ki prispevajo k ustvarjanju močnih in uspešnih delovnih ekip.

Članek je bil povzet po knjigi Psihologija pogajanja avtorja Rudi Tavčarja. Ta knjiga ponuja temeljito raziskavo o pogajanjih, vključno s psihološkimi vidiki, ki so ključni za razumevanje in učinkovito uporabo pogajalskih tehnik in strategij v različnih kontekstih, vključno s kadrovsko funkcijo. Vsebine, kot so razumevanje človeškega vedenja, etika in transparentnost, ter uporaba učinkovitih komunikacijskih veščin, so osrednji vidiki, ki jih Tavčar obravnava in ki so bili upoštevani pri pisanju tega članka.