Praksa in številne raziskave kažejo, da je stres (na delovnem mestu) preko vpliva na zdravstveno stanje in počutje povezan s storilnostjo in produktivnostjo zaposlenih. Zato je lahko stres velika težava tako za posameznika – zaposlenega, kot za delodajalca. Osnovni cilj predstavljenih rezultatov raziskave je bil preveriti, koliko so osnovni simptomi oziroma težave, ki jih lahko povzroča stres prisotni pri anketiranih zaposlenih in samozaposlenih ter kako so povezani s splošnim počutjem in zdravjem posameznika.

Za potrebe izvedbe raziskave smo podatke zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 587 zaposlenih ali samozaposlenih posameznikov v Sloveniji.