Razvoj zaposlenih je kot krvni obtok, ki ima srce v strateškem načrtu. Z grajenjem kulture podjetja, ki razvoj postavlja v ospredje, se zgodijo pomembni premiki. Razvojni cilji postanejo enakovredni izvedbenim ciljem. Vsak zaposleni nosi odgovornost za lasten razvoj. Podjetje ustvarja pogoje, vodja postavi pričakovanja, spodbuja, usmerja in oceni učinkovitost izvedbe individualnih razvojnih načrtov. Za današnji uspeh in uspeh v prihodnosti.

Razvoj zaposlenih ni nekaj, s čimer se v podjetjih ukvarjamo, ko smo uredili vse ostalo. Ko nam ostanejo sredstva in čas. Razvoj ne sme biti žrtev prednosti nujnega pred pomembnim. Usmerjen razvoj zaposlenih je prednostna, načrtna in temeljna naloga podjetja, ki omogoča uspešno delovanje podjetja danes in v prihodnosti.

Za dolgoročni uspeh organizacije je nujno ustrezno odzivanje na visoko dinamiko ali še bolje, prevzemanje aktivne vloge v razvoju poslovnega okolja. Ob tem je ključen strateški pogled na razvoj kompetenc in talentov zaposlenih. Večja, kot je dinamika okolja, v katerem družba deluje, večja je nujnost načrtnega in intenzivnega ukvarjanja z razvojem kompetenc.

Usmerjen razvoj zaposlenih je integriran proces in ima svoj začetek v poslovni strategiji podjetja. Naslednji korak je načrtovanje kompetenc, ki jih bomo potrebovali, da to strategijo uresničimo. Nekatere kompetence že imamo na ravni podjetja, nekatere si bomo morali pridobiti. Pridobimo si jih lahko z usmerjenim razvojem zaposlenih in/ali z zaposlovanjem. Potek in napredek spremljamo in ustrezno ukrepamo, da dosežemo cilje in skozi izkušnje nadgrajujemo proces.

Upravljanje s talenti - usmerjen razvoj vseh zaposlenih

Uniformirani pristopi k razvoju zaposlenih se pogosto izkažejo za neučinkovite. Za učinkovit prispevek k uresničevanju strategije tudi ni dovolj zgolj ukvarjanje s peščico izrazito nadarjenih posameznikov.

Organizacije, ki podpirajo usmerjen razvoj vseh zaposlenih s tem odločilno prispevajo k uresničevanju njihovih strateških prednosti. Poudarek je na razvoju talentov vseh zaposlenih ob upoštevanju njihovega potenciala in ravni odgovornosti.

Usmerjen razvoj pomeni, da imajo vsi zaposleni individualizirane razvojne načrte usklajene s strategijo, ki jim omogočajo njihov razvoj in da dosegajo več. Načrte, ki temeljijo na uspešnosti posameznika v preteklih obdobjih, na njihovem potencialu, tj. spretnosti za učenje ter na osebnih težnjah.

Za posameznike, za katere ocenjujemo, da imajo potencial za dosego ključnih funkcij, bomo vložili več časa in sredstev, da jim omogočimo pospešen razvoj v korist obojih, zaposlenih in organizacije.

Sistematično upravljanje talentov zahteva čas in ustrezne kompetence vseh udeleženih v procesu. Pred vpeljavo procesa je ključna izgradnja kompetenc vodij, med procesom podpora vodjem pri usmerjanju sestankov za pregled talentov oddelkov in celotne organizacije, usklajevanju razvojnih pobud, celovito vodenje procesa in zagotavljanju enotnih standardov v celotni organizaciji. Tu neprecenljivo vlogo prevzemajo kadrovske poslovne službe s svojim znanjem, izkušnjami in strateškim položajem. Vsak zaposleni pa je aktivno odgovoren za lasten razvoj. Vloga vodje je, da predstavi svoji ekipi jasna pričakovanja v povezavi z razvojem, ponudi podporo, spodbudo ter spremlja napredek.

Poleg opisane jasne razmejitve odgovornosti je za uspeh sistematičnega procesa razvoja in upravljanja s talenti ključnega pomena vidno sponzorstvo in podpora najvišjega vodstva organizacije.

Ustvarjanje kulture, ki postavlja razvoj v ospredje

Ustvarjanje kulture, ki postavlja izobraževanje in razvoj v ospredje, zahteva nekaj ključnih premikov v ravnanju vodij in zaposlenih.

Pomembnost in obravnavanje razvojnih ciljev naj bo enakovredno izvedbenim ciljem. Na ta način zagotavljamo ob današnjem uspehu, tudi uspeh za prihodnost.

Pomembno je, da je razvoj prednostna naloga vseh zaposlenih čez vse leto. Razvojni pogovori med vodjem in zaposlenim so redni, načrtovani in strukturirani, ne pa zgolj naključni, površinski in neusmerjeni.

Slika 1: Integrirani proces usmerjenega razvoja zaposlenih

Potrebna je odprta komunikacija, povratne informacije zaposlenim, ko gre za njihov razvoj, karierne usmeritve in možnosti v prihodnosti. Pretrgan pretok informacij, pomanjkljivo usklajevanje mnenj lahko povzroči nerealna pričakovanja, razočaranja in padec zavzetosti.

Vsak zaposleni nosi odgovornost za lasten razvoj, vodje nudijo podporo pri oblikovanju in izvedbo učinkovitih razvojnih načrtov.