Družinska podjetja so gonilna gospodarska sila v Sloveniji in tudi v ostalih državah Evrope. Poleg številnih prednosti imajo družinska podjetja tudi številne izzive.

Prikazala bova metodologijo, s katero lahko družinska podjetja opredelijo in vodijo potrebne spremembe. V nadaljevanju sledi pet potrebnih preskokov družinskih podjetij, ki so podrobneje opisani v knjigi »Formule uspeha družinskih podjetij.«

Najina metodologija opredelitve potrebnih sprememb

Kot je razvidno iz slike 1, razlikujeva pet ključnih preskokov družinskih podjetij.

Slika 1: Pet ključnih preskokov družinskih podjetij
 1. Transparentnost
  Izziv transparentnosti se pojavi že takoj na prvi razvojni stopnji družinskih podjetij. V tej fazi je podjetje pogosto še razmeroma majhno, tako da izzivi okolja in interni izzivi še ne predstavljajo večje preizkušnje za vodenje. Ključni izziv predstavlja v tej fazi predvsem finančno vodenje podjetja, ki zahteva uvajanje informacijskih sistemov, knjigovodskih in računovodskih standardov ter sistemov poročanja in vodenja zaposlenih, s katerimi družina upravlja podjetje. Preskok transparentnosti je pomembna odskočna deska za nadaljnjo rast, saj zagotavlja le transparentnost poslovanja zaupanje zaposlenih, poslovnih partnerjev, bank in drugih zunanjih virov financiranja.
 2. Skladnost
  Izziv skladnosti se pojavi pogosto na drugi razvojni stopnji družinskih podjetij. Podjetje je zdaj pogosto že dovolj veliko, da postane tarča zunanjega okolja – predvsem davčne in finančne uprave. Hkrati pa zahtevajo zaradi večjega obsega poslov certifikate o standardizaciji in odličnosti poslovnih procesov. S tem postane preskok skladnosti nujna predpostavka za nadaljnjo rast.
 3. Uspešnost
  Izziv uspešnosti se pojavi pogosto na tretji razvojni stopnji družinskih podjetij. Podjetje je zdaj pogosto že tako veliko, da postane v zunanjem okolju tarča neposrednih napadov konkurence, ki se počuti ogroženo, kar se kaže tudi v pritiskih na cene in posledično na zmanjševanje donosnosti in rasti. Interni izzivi podjetja naraščajo zaradi vedno večje heterogenosti ponudbe podjetja, tako da postane izziv vodenja omejevanje podvajanj aktivnosti ter koriščenje sinergij med poslovnimi enotami.
  Vodstvo uspešnega družinskega podjetja zdaj že uporablja zahtevne statistične metode ter druga vodstvena znanja, s katerimi si s pomočjo benchmarkinga rasti in donosnosti sredstev postavlja visoke cilje in jih uresničuje s prestrukturiranjem, digitalizacijo ter agilno organizacijo, kar posledično vodi do še višje uspešnosti kot pomembne predpostavke za nadaljnjo rast. Preskok uspešnosti se kaže v dvostopenjski rasti prihodkov in/ali dobičkov podjetja.
 4. Strategija
  Izziv strategije se pojavi pogosto na četrti razvojni stopnji družinskih podjetij. Izzivi zunanjega okolja so na tej stopnji še večji kot na prejšnjih stopnjah, saj podjetje v tej fazi konkurira že v številnih državah in/ali na različnih poslovnih področjih, kjer se srečuje z različnimi zahtevami kupcev ter mednarodnimi konkurenti. Preskok strategije omogoča razvoj konkurenčnih prednosti, ki so nujna predpostavka za dolgoročno dobičkonosno rast.
 5. Upravljanje
  Upravljanje je peta razvojna stopnja družinskih podjetij. Izziv iz zunanjega okolja postane vedno večje povpraševanje potencialnih strateških ali finančnih investitorjev po prodaji deležev posameznih družinskih članov. Hkrati pa se želijo posamezni člani družine, ki so vključeni v upravljanje in/ali nadzor podjetja, starostno ali pa zaradi drugih življenjskih interesov upokojiti in postane vedno bolj pereče vprašanje nasledstva – znotraj ali zunaj družine, kar hkrati vpliva na spremembe organizacijske strukture in drugih elementov upravljanja. Preskok upravljanja je torej nujna predpostavka za ohranjanje družinskega podjetja.
  Opisanih pet ključnih preskokov omogoča dolgoročno donosno rast družinskega podjetja iz generacije v generacijo.

Najina metodologija vodenja sprememb

Vodenje sprememb v podjetju vsebuje praviloma naslednje tri »Top-Down« faze: