Namen članka je osvetliti zapleteno medsebojno delovanje kadrovskih in pravnih strokovnjakov ter poudariti našo skupno vlogo pri oblikovanju odpornih, skladnih in uspešnih podjetij v današnjem zahtevnem in nenehno spreminjajočem se okolju.

Izvedeli boste:
Katere so letošnje delovnopravne novosti, ki jih morate poznati? 
Lahko res vodje s pomočjo zunanjih strokovnjakov nadomestijo kadrovske oddelke?
Kakšna je vloga zunanjega pravnega svetovalca pri zagotavljanju skladnosti in reševanju sporov?

Za začetek se spomnimo odmevne izjave Grega Jacksona, ustanovitelja in direktorja britanske uspešne družbe Octopus Energy, iz leta 2021. Takrat je v intervjuju za BBC izjavil, da HR oddelki ne osrečujejo zaposlenih niti ne prispevajo k produktivnosti družbe. Zato družba Octopus Energy, ki je imela leta 2021 več kot 1500 zaposlenih, HR oddelka nima.

Po tej izjavi so se v HR svetu pojavile polemike o vlogi in dejanski pomembnosti HR oddelkov. Iz intervjuja je mogoče razbrati, da po mnenju Grega Jacksona lahko vodje pokrijejo vse izzive, s katerimi se sicer ukvarjajo zaposleni kadrovski strokovnjaki. 

Zdi se, da je tako mnenje zelo ugodno za nas, zunanje strokovnjake, ki se ukvarjamo z delovnopravnimi in kadrovskimi vprašanji. Vsaj na prvi pogled se zdi, da bo več potreb po naših storitvah, če podjetja nimajo zaposlenih na tem področju. Pa to drži? Lahko res vodje s pomočjo zunanjih strokovnjakov nadomestijo kadrovske oddelke?

Kot odvetnica, specializirana za področje delovnega prava, že vrsto let svetujem strankam in tesno delam z notranjimi kadrovskimi strokovnjaki. Pri delu opažam, kako zelo se je vloga kadrovskih služb v zadnjem obdobju spremenila. 

Kadroviki, poznate vse svoje odgovornosti?

Kadrovska služba se je pred leti razvijala v precej drugačnem družbenem okolju. V njem ni bilo take konkurence za kadre, saj so zaposleni običajno dolgoročno ostajali pri istem delodajalcu. Glavni poudarek dela v kadrovski službi je bil na zagotavljanju osnovne skladnosti in na administraciji.

Takrat so se kadrovski oddelki ukvarjali predvsem z nalogami, kot so priprava pogodb, obdelava plač, vodenje disciplinskih postopkov in postopkov odpovedi ter zagotavljanje spoštovanja delovnopravnih predpisov. Imeli so ključno vlogo pri vzdrževanju reda in zakonitosti.

Kot odvetnica sem z notranjimi kadrovskimi oddelki sodelovala večinoma v povezavi s pomočjo pri disciplinskih ukrepih in odpovedih pogodb o zaposlitvi in seveda ob zastopanju strank v delovnopravnih sporih. 

Vendar se je vloga kadrovske službe v zadnjih letih močno spremenila.

Danes je trg dela dinamičen ekosistem. Množica podjetij se bori za prevlado na trgu, kar povečuje konkurenco tudi pri boju za talente.

Notranje kadrovske službe v sodelovanju z zunanjimi pravnimi strokovnjaki imajo nepogrešljivo vlogo pri oblikovanju odpornih, usklajenih in uspešnih podjetij.

Eden glavnih izzivov, s katerimi se soočajo delodajalci, je zaposlovanje in ohranjanje najboljših. Ker je na voljo veliko možnosti za zaposlitev, so zaposleni bolj nagnjeni k raziskovanju različnih poklicnih poti, zaradi česar je delodajalcem vse težje zagotoviti in ohraniti usposobljeno delovno silo. 

Zaradi dostopnosti do informacij, ki omogočajo ozaveščanje in spodbujajo kritično razmišljanje, so teme, kot so duševno zdravje ter raznolikost in vključevanje, vse bolj pomembne. Zato se morajo ustrezno obravnavati tudi na delovnem mestu. Tudi sicer imajo zaposleni zaradi splošnega trenda in sprememb v miselnosti v družbi vse večja pričakovanja do svojih delodajalcev. Pričakujejo več kot zgolj redno mesečno izplačilo plače.