Razumevanje motivacije je ključnega pomena za doseganje poslovnih in osebnih ciljev podjetij in zaposlenih. Sodobna psihološka, evolucijska in kognitivna znanost so doprinesle k bistveno drugačnemu razumevanju motivacije, ki pa se povečini še ni preneslo v HR dejavnosti razvoja kadrov v podjetjih.

Večina motivacijskih pristopov v podjetjih se opira na tehniko »korenček – palica« ter razlaga motivacijo zaposlenih kot posledico notranjih in zunanjih dejavnikov. Rešitev težav motivacije je predstavljena v iskanju ustreznih zunanjih, materialnih in nematerialnih motivatorjev, katerih posledica bo večja učinkovitost, angažiranost in samostojnost zaposlenih. Če najdemo ustrezen dražljaj, bomo dobili ustrezen odziv zaposlenih. Tako sta pogosti vprašanji v podjetjih, kako motivirati zaposlene ter katere so učinkovite tehnike motivacije. HRM je v podjetjih zadolžen, da najde odgovore na taka vprašanja ter tako poskrbi za razvoj zaposlenih v smeri večje motiviranosti, samoiniciativnosti, odgovornosti ipd. Odgovore išče v lastnih, internih znanjih ter pri zunanjih izvajalcih izobraževanj, ki ponujajo raznorazne hitre rešitve, prijeme in tehnike. Motivacija zaposlenih postaja v sodobnem poslovnem svetu precejšnja težava, saj je kljub velikemu številu motivacijskih pristopov in tehnik veliko nemotiviranih, pasivnih in nezadovoljnih zaposlenih. Posledice tega so vidne v slabi klimi znotraj podjetij ter v manjši učinkovitosti podjetij. Zakaj torej uporaba poznanih motivacijskih tehnik ne privede do ustreznih dolgoročnih učinkov? Sodobne psihološke, kognitivne in evolucijske znanosti vse bolj potrjujejo, da naša motivacija ni posledica zunanjih dejavnikov, da določenemu dražljaju ne sledi nujno določena reakcija, da tehnika »korenček – palica« ne deluje dolgoročno. Za učinkovit razvoj kadrov je zato izrednega pomena, da se v podjetjih spodbuja zavest o novem pogledu na motivacijo in delovanje človeka.

Motivacija

Podjetja pogosto potožijo, da njihovi zaposleni niso motivirani. Za razumevanje sodobnih pogledov na motivacijo zaposlenih je najprej potrebno sprejeti dejstvo, da je vsak izmed nas vedno motiviran za to, da bi se dobro počutil; da bi bil zadovoljen2. Naše dobro počutje določa zadovoljenost temeljnih potreb po preživetju, pripadnosti, moči, svobodi in zabavi. Potrebujemo občutek varnosti, ki izvira iz kakovosti zdravja, ugodnih bivanjskih pogojev in socialne varnosti. Občutek topline, pripadnosti in sprejetosti v odnosih, občutek, da smo sposobne, učinkovite osebe, katere drugi cenijo, upoštevajo. Potrebujemo občutek, da lahko naredimo stvari po svoje, da smo samostojni ter da se zabavamo, se učimo in uživamo ob različnih dejavnostih. Tako smo vsi notranje motivirani in naša motivacija je povezana z zadovoljevanjem temeljnih potreb, ki predstavljajo parametre kakovosti našega življenja. Naše vedenje je pri tem edino orodje, s katerim zadovoljujemo svoje potrebe.