Razumevanje motivacije je ključnega pomena za doseganje poslovnih in osebnih ciljev podjetij in zaposlenih. Sodobna psihološka, evolucijska in kognitivna znanost so doprinesle k bistveno drugačnemu razumevanju motivacije, ki pa se povečini še ni preneslo v HR dejavnosti razvoja kadrov v podjetjih.

Večina motivacijskih pristopov v podjetjih se opira na tehniko »korenček – palica« ter razlaga motivacijo zaposlenih kot posledico notranjih in zunanjih dejavnikov. Rešitev težav motivacije je predstavljena v iskanju ustreznih zunanjih, materialnih in nematerialnih motivatorjev, katerih posledica bo večja učinkovitost, angažiranost in samostojnost zaposlenih. Če najdemo ustrezen dražljaj, bomo dobili ustrezen odziv zaposlenih. Tako sta pogosti vprašanji v podjetjih, kako motivirati zaposlene ter katere so učinkovite tehnike motivacije. HRM je v podjetjih zadolžen, da najde odgovore na taka vprašanja ter tako poskrbi za razvoj zaposlenih v smeri večje motiviranosti, samoiniciativnosti, odgovornosti ipd. Odgovore išče v lastnih, internih znanjih ter pri zunanjih izvajalcih izobraževanj, ki ponujajo raznorazne hitre rešitve, prijeme in tehnike. Motivacija zaposlenih postaja v sodobnem poslovnem svetu precejšnja težava, saj je kljub velikemu številu motivacijskih pristopov in tehnik veliko nemotiviranih, pasivnih in nezadovoljnih zaposlenih. Posledice tega so vidne v slabi klimi znotraj podjetij ter v manjši učinkovitosti podjetij. Zakaj torej uporaba poznanih motivacijskih tehnik ne privede do ustreznih dolgoročnih učinkov? Sodobne psihološke, kognitivne in evolucijske znanosti vse bolj potrjujejo, da naša motivacija ni posledica zunanjih dejavnikov, da določenemu dražljaju ne sledi nujno določena reakcija, da tehnika »korenček – palica« ne deluje dolgoročno. Za učinkovit razvoj kadrov je zato izrednega pomena, da se v podjetjih spodbuja zavest o novem pogledu na motivacijo in delovanje človeka.