Splošni pogoji naročništva revije

Naročnik z izpolnitvijo naročilnice in potrditvijo naročila z obveznostjo plačila sklene naročnino za izbrano revijo s Planet GV, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »PLANET GV«). PLANET GV naročnika naproša, da pred potrditvijo naročila pozorno preveri pravilnost vnesenih podatkov. V kolikor v naročilnico ne bodo vneseni vsi zahtevani podatki, bo sistem naročnika na to opozoril in naročnik naročila brez dopolnitve ne bo mogel oddati.

Naročilo revije se sklene za nedoločen čas z avtomatičnim podaljšanjem naročila za naslednje obračunsko obdobje po zaključku vsakega obračunskega obdobja po takrat veljavnem ceniku oziroma do pisne odpovedi naročnine. Pisna odpoved naročnine velja za naslednje obračunsko obdobje. Obračunsko obdobje je letna naročnina na revijo, ki traja 12 mesecev od meseca naročila, razen če na je na naročilnici drugače določeno.

Revijo bo PLANET GV naročniku oziroma prejemniku revije redno pošiljala na želeni naslov ob izidu posamezne številke revije. PLANET GV bo elektronski naslov naročnika na podlagi 266. člena Zakona o elektronskih komunikacijah uporabljala tudi za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov. V kolikor naročnik takšnih sporočil ne želi prejemati, lahko na naročilnici zavrne uporabo svojega elektronskega naslova z označitvijo kvadratka pred besedilom: »Ne želim prejemati elektronskih sporočil o ponudbi podobnih izdelkov.« in kadarkoli kasneje ob vsakem prejetem sporočilu na tej podlagi.

Naročnina se zaračuna v enem obroku. Če naročnina ni plačana, lahko PLANET GV neplačani del naročnine sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški sodnega postopka. Naročnik se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba oz. oddano naročilo, sporočil PLANET GV najkasneje v 8 dneh. V primeru, da obveznosti ne izpolni, lahko PLANET GV podatke o naročniku pridobi preko pristojnih upravljavcev podatkov.

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh pisno obvesti PLANET GV, da odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov za odstop. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dneva, ko naročnik pridobi dejansko posest nad blagom (tj. prvo številko naročene revije) ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. Za pravočasen odstop od pogodbe zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki naj vsebuje vsaj ime in priimek naročnika, njegov naslov, navedbo revije, na katero se nanaša odstop, kontaktne podatke naročnika (telefonska številka ali e-poštni naslov) lahko naročnik pošlje na elektronski naslov info@hrm-revija.si ali na naslov Planet GV, d.o.o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana. V primeru pravočasnega odstopa od pogodbe bo PLANET GV v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu naročniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil naročnik, vrnila vsa prejeta plačila.

Pisna dokazila o naročilu so skupaj s splošnimi pogoji shranjena na Planet GV, Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana, in so naročniku dostopna na podlagi njegove zahteve. Obdelava osebnih podatkov lahko poteka na podlagi ene od naslednjih pravnih podlag: izrecnega soglasja, obstoječega pogodbenega razmerja, zakonskih zahtev, ki PLANET GV zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med PLANET GV in naročnikom zaradi njegovih preteklih nakupov blaga skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes).

Z naročilom naročnik potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji poslovanja.