STAREJŠI ZAPOSLENI O SVOJIH MOČNIH IN ŠIBKIH LASTNOSTIH

Sanja Kovačić, univ. dipl. psih.
Hana Šega, univ. dipl. psih.
Marjeta Žagar Rupar, univ. dipl. psih.

Facebook
LinkedIn

Staranje prebivalstva (slika 1) in podaljševanje delovne dobe v Sloveniji je ena izmed največjih težav, s katero se trenutno sooča naše gospodarstvo. Odraža se v dejstvu, da se iz leta v leto povečuje število zaposlenih, starejših od 55 let18. Leta 2015 so tako starejši zaposleni predstavljali približno desetino (12 %) vseh zaposlenih pri nas20, na trgu dela pa pokrivajo vse večji delež delovne sile26. Kljub temu se pogosto soočajo z diskriminacijo na delovnem mestu in predstavljajo eno izmed ranljivih skupin na trgu dela.

Zaradi svoje ranljivosti na trgu dela nudi slovenska zakonodaja starejšim zaposlenim posebno varstvo. Zakon o delovnih razmerjih opredeljuje starejše zaposlene kot osebe, starejše od 55 let28. Starejši zaposleni so tako pravno zaščiteni in deležni določenih privilegijev (npr. dodatek na delovno dobo, strožji pogoji glede nadur, izmenskega in nočnega dela, odpravnina ob upokojitvi, višji stroški odpravnine, strožji pogoji pri odpovedi pogodbe), zaradi česar delodajalci raje zaposlijo mlajše delavce.

Slika 1: Starostni piramidi slovenskega prebivalstva za leti 1972 (levo) in 2016 (desno)
Vir: »Prebivalstvena piramida, Slovenija, 1971–1980«, Statistični urad Republike Slovenije, (b. d.), http://www.stat.si/PopPiramida/Piramida2.asp. Avtorske pravice (b. d.): SURS. Uporaba z dovoljenjem21

Kaj menijo delodajalci?

Podjetja so redko pripravljena zaposliti delavca, ki je starejši od 55 let, saj delodajalci menijo, da je starejši zaposleni premalo fleksibilen in mobilen, da se težje prilagaja novim oblikam organizacije dela in ima premalo ustreznih kvalifikacij17. Stereotipi v povezavi s starejšimi posamezniki se nanašajo predvsem na njihovo spoznavno in psihosocialno delovanje30. Tako mlajši zaposleni starejše pogosto vidijo kot bolj toge – nesposobne učenja in prilagajanja na spremembe. Starejši zaposleni naj bi bili tudi manj prožni, težje naj bi se spopadali s psihofizičnimi napori, slabše govorili tuje jezike in počasneje ter slabše izvajali delovne naloge1, 10, 11, 14, 25.

Prednosti zaposlovanja starejših zaposlenih

Starejši zaposleni so bolj zvesti podjetju, imajo več delovnih izkušenj, več poklicnega znanja in odgovornosti, so bolj zanesljivi in imajo bolje razvite mentorske sposobnosti kot mlajši