Ali naj bi veterinar/ka razvijal/a tudi veščine vodenja? Vsekakor. To namreč ni rezervirano samo za direktorje multinacionalk, ampak je ključno za dobro sodelovanje/partnerstvo pri zdravljenju živali, ki so v naši oskrbi. 

Izvedeli boste:
Kaj danes zares pomeni delovati trajnostno?
23 praks vodenja po modelu trajnostnega vodenja
Konkretni primeri razvoja primerne komunikacije

Ko je naš hišni ljubljenček ali žival v naši skrbi bolna ali poškodovana, je to stresna situacija tudi za lastnika/skrbnika, zato je smiselno na področju ustreznega vodenja tovrstne situacije usposobiti (bodoče) veterinarje. O tem tudi v nadaljevanju prispevka, ki povzema ključne ugotovitve iz projekta LeadERVet*.

Vodenje je ustvarjalen in dinamičen proces, ki je močno vezan na kontekst, v katerem poteka. V težkih časih vodja ohranja bližino s sledilci11, a hkrati ne ovira in ne duši ustvarjalnega procesa. Naši sedanji vzorci rasti niso le nevzdržni, temveč tudi zelo neučinkoviti. Zato ovirajo trajnostni razvoj in cilje družbene, okoljske in gospodarske trajnosti12

Kakšno dodano vrednost prinaša trajnost

Ko danes govorimo o trajnosti, ne govorimo več zgolj o okoljskem vidiku trajnostnega razvoja, ampak je trajnost vpeta v različne vidike gospodarstva in vsakdanjega življenja ljudi. To pa od organizacij zahteva krmarjenje in združevanje različnih področij in interesov. Trajnost je tako lastnost celotnega ekosistema, v katerem se organizacija nahaja. Sem sodijo druga podjetja, stranke, naravno okolje, regulatorji, lokalna skupnost, banke itd.4 

Sodobne organizacije potrebujejo vodje, ki zagotavljajo zasledovanje kolektivne vizije, strategije in usmerjajo k skupnemu cilju družbe – trajnostni prihodnosti. Vodje morajo trajnostne pristope vključiti v organizacijske dejavnosti in procese in poskrbeti, da bo trajnostni razvoj del korporativne strategije organizacije.9 V nadaljevanju Opoku, Cruickshank in Ahmed opredeljujejo vodenje kot proces vplivanja na skupino posameznikov za dosego skupnega cilja. 

Sodobne organizacije potrebujejo vodje, ki zagotavljajo zasledovanje kolektivne vizije, strategije in usmerjajo k skupnemu cilju družbe – trajnostni prihodnosti. 

Koncept trajnostnega vodenja ni vezan zgolj na niz posameznikovih osebnostnih lastnosti, ampak vodenje obravnava kot kompleksen sistem procesov, pravil in interakcij med vodjo, sledilci, deležniki in širšim družbeno-ekonomskim okoljem.1  Vodje imajo tako ključno vlogo pri zasledovanju dolgoročne poslovne uspešnosti celotne organizacije, skladno s strategijo trajnostnega razvoja. 

Mnoge organizacije so tako trajnostno naravnanost že vpeljale kot del strateške vrednosti in s sistemskimi ukrepi spodbujajo trajnostno vedenje svojih zaposlenih, saj na ta način ustvarjajo svojo dodano vrednost in konkurenčno prednost na trgu.2 Naš projekt pa je pokazal, da je vodenje relativno nepoznan koncept za veterinarje, ki bi ga želeli v praksi bolje spoznati in izvajati.

Katere deleženike vključiti v trajnostni ekosistem

Organizacije so s svojim delovanjem vpete v širši ekosistem in posledično odvisne od njihovega sodelovanja z različnimi deležniki. Trajnostni razvoj tako zahteva razumevanje soodvisnosti in odnosov med deležniki in organizacijami.10 Deležniki so posamezniki ali skupine posameznikov, ki s svojim delovanjem vplivajo na obstoj organizacije in/ali organizacija s svojim delovanjem vpliva na njihov obstoj.6 Zajemajo različne interesne skupine, ki so povezane z organizacijo in njenim delovanjem. Sem vključujemo delničarje, investitorje, stranke, lokalne skupnosti, vladne, nevladne organizacije itd. 

Organizacije tako preko sistematičnega vzdrževanja zavzetosti deležnikov zagotavljajo uresničevanje trajnostnih ciljev, skladno z doseganjem poslovne uspešnosti in razporejanje resursov med različnimi deležniki10. Za vzpostavitev vključenosti različnih deležnikov morajo organizacije v prvi vrsti razumeti potrebe, želje in pričakovanja različnih deležnikov, le na ta način lahko izboljšajo svoje komunikacijske strategije in zagotovijo ustrezne aktivnosti in učinke.