Slovensko ogrodje kvalifikacj (SOK) je uradni in mednarodno primerljiv pregled vseh kvalifikacj, ki jih je mogoče pridobiti v Republiki Slovenji. Kot celovit in pregleden vir zanesljivih informacij o kvalifikacijah, SOK nudi učinkovito podporo kadrovskim strokovnjakom, menedžerjem in voditeljem pri zaposlovanju in kariernem razvoju zaposlenih.

Ustrezna usposobljenost kadrov v sodobnem gospodarstvu predstavlja eno od pomembnejših konkurenčnih prednosti podjetij oz. organizacij. Strokovno usposobljen kader in vlaganje v njegov nenehni razvoj ter s tem povezana optimizacija delovnega procesa pa so lahko tako na kratek, predvsem pa na dolgi rok učinkovita investicija.

Slovensko ogrodje kvalifikacij podjetjem in organizacijam nudi pregledne, celovite in zanesljive informacije o kvalifikacijah, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji ter omogoča primerljivost s kvalifikacijami iz tujine.

Podjetja in organizacije imajo s pomočjo Slovenskega ogrodja kvalifikacij vpogled v enotno urejen in celovit pregled nad kvalifikacijami, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji, kar jim je v veliko pomoč pri zaposlovanju in pri razvoju kadrov, zlasti preko:

V Slovensko ogrodje kvalifikacij so v skladu z Zakonom SOK (ZSOK, Ur.l. št 104/15) vključene tri vrste kvalifikacij:

Kvalifikacije so v SOK razvrščene v deset ravni.

Deset ravni SOK se povezuje z osmimi ravnmi Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) in ravnmi Evropskega ogrodja visokošolskih kvalifikacij (EOVK). Na ta način je slovenski sistem kvalifikacij povezan s sistemi ostalih evropskih držav, kar omogoča mednarodno primerljivost kvalifikacij med posameznimi državami, ki imajo svoja ogrodja kvalifikacij prav tako umeščena v Evropsko ogrodje kvalifikacij. Podjetja in organizacije lažje primerjajo kvalifikacije zaposlenih, ki prihajajo iz različnih držav in na podlagi tega učinkoviteje načrtujejo organizacijo dela.

Register kvalifikacij SOK – več kot 1700 kvalifikacij na enem mestu!

Register kvalifikacij SOK predstavlja javno dostopen informacijski sistem Slovenskega ogrodja kvalifikacij in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji.

Slika 1: Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK)

Register kvalifikacij SOK med drugim omogoča:

Okrepite svoj ugled kakovostnega delodajalca z Dodatnimi kvalifikacijami!

SOK podjetjem omogoča tudi krepitev ugleda kot dobrega delodajalca in njegove privlačnosti za perspektivne kadre. To možnost ponuja postopek umeščanja dodatnih kvalifikacij v SOK, ki v skladu z Zakonom SOK (ZSOK, Ur.l. št 104/15) dopolnjujejo usposobljenost posameznika na določenem strokovnem področju ter so vezane na potrebe trga dela. Namenjene so zaposlenim v podjetjih oz. skupini podjetij, ki nastopa kot predlagatelj dodatne kvalifikacije.

Z umestitvijo dodatne kvalifikacije v SOK lahko kot podjetje formalizirate in uveljavite svoja notranja izobraževanja in usposabljanja. S tem pridobite na ugledu in postanete bolj zanimiv delodajalec za perspektivne kadre. Vaši notranji programi izobraževanja, ki so umeščeni v SOK kot dodatne kvalifikacije, tako postanejo širše prepoznavni in pomenijo dodano vrednost za podjetje iz vidika zaposlenih oz. potencialnih kadrov.
Vloga za umestitev dodatne kvalifikacije v SOK se lahko vloži pri Nacionalni koordinacijski točki SOK-EOK.

Več informacij je dostopnih na:
https://www.nok.si/prednosti-sok-za-delodajalce.