Na uspeh organizacije, poleg kakovostnih produktov ter storitev, v veliki meri vpliva tudi kakovosten kader, ki ga organizacija zaposluje. Vodstvo se vedno bolj zaveda, da je konkurenčnost organizacije precej odvisna od stopnje razvitosti kadra ter da je vlaganje v kakovosten kader vedno bolj pomemben dejavnik organizacije.

Prispevek predstavlja dva modela za ugotavljanje in razvoj delovnih kompetenc (model kompetenc in zrelostni model zaposlenih v organizaciji) s pomočjo katerih se lahko nadalje razvijajo kompetence zaposlenih in s tem organizacija povečuje svojo uspešnost.

Kompetenca je osnovna značilnost posameznika, ki je vzročno povezana skozi merilnike učinkovitosti ter zmogljivosti na delovnem mestu ali v določeni situaciji. Osnovne značilnosti posameznika vključujejo kompetence, ki opisujejo posameznikovo osebnost in s pomočjo katerih lahko predvidimo obnašanje v različnih situacijah pri opravljanju njegovega dela. Vzročna povezava pomeni, da kompetenca sproži (povzroči) ali predvidi določeno obnašanje in zmogljivost posameznika. Merilniki učinkovitosti pa povedo, da kompetenca dejansko predvidi posameznika, ki nekaj naredi dobro ali slabo, merjeno na specifični merilec ali standard.

David C. McClelland je v svoji študiji1 ugotovil, da tradicionalna akademska znanja oz. pridobljena uradna izobrazba ne pomeni uspešnega delavca na delovnem mestu, niti ne uspešnost v življenju. Ta njegova dognanja so ga peljala v razmišljanje o raziskovalni metodi, s katero bi identificiral spremenljivke kompetenc, ki bi predvidele sposobnost zaposlenih na delovnem mestu in niso vezane na raso, spol ter socialnoekonomske dejavnike.

Kompetence se lahko uporabijo kot osnova za izbiro zaposlenih, njihovo napredovanje, izobraževanje ter razvoj zaposlenih, nagrajevanje ter načrtovanje nadomestnih delavcev.

Vsak delovni proces zaposlenih je treba integrirati v učinkovit operativni postopek.

Kompetence zaposlenih

Ključnega pomena pri organizacijski rasti je predvsem sposobnost delovne sile v določeni organizaciji. Organizacija lahko skozi kompetence svojih zaposlenih napreduje, ali, v primeru pomanjkanja teh, nazaduje. Pomembno je, da organizacije vlagajo v nadgradnjo kompetenc svojih zaposlenih, saj s tem vlagajo v svojo uspešnost in povečano konkurenčnost na trgu.

Raven sposobnosti ali zmogljivosti organizacij se lahko povečuje na račun kompetenc zaposlenih. Pri tem lahko organizacije posegajo po različnih tehnikah in orodjih.

Ugotavljanje kompetenc ter razvoj kompetenc zaposlenih

Obstaja kar nekaj modelov za ugotavljanje in razvoj kompetenc zaposlenih, s pomočjo katerih se lahko nadalje razvijajo kompetence zaposlenih in s tem organizacija povečuje svojo uspešnost. V nadaljevanju si bomo pogledali dva modela:

Podjetje Centranum razvija svoj model kompetenc od leta 2005. Model kompetenc sloni na predpostavkah, da so kompetence zaposlenih pomembne za uspešnost organizacije, vendar samo, če je prilagojen za vsako organizacijo posebej.