Kadrovski oddelek v podjetju skrbi za procese zaposlovanja, ocenjevanja, letnih razvojnih pogovorov, permanentno izobraževanje zaposlenih, napotitev na zdravstvene preglede, vodenje evidenc, dokumentacijo ipd. Vse bolj se kadrovska služba usmerja tudi v pogovore in svetovanje tako vodjem kot drugim zaposlenim.

V nekaterih večjih podjetjih je to lahko samostojno delovno mesto, v podjetjih z manj zaposlenimi pa vlogo kadrovskega svetovalca poleg drugih obveznosti opravlja oseba iz kadrovskega oddelka.

Vloga kadrovskega svetovalca

Kadrovski svetovalec je posrednik med vodjem in zaposlenimi. Vedno jim je na voljo za informacije, pogovor, svetovanje in pomoč. Delo, ki ga opravlja, je svetovalne narave. Predvsem mora poslušati zaposlene in razumeti nastale situacije. Znati se mora vživeti v situacijo zaposlenih ter se razumno odzvati v danih okoliščinah.

S poslušanjem in pogovorom rešujemo težave

Sodelovanje med zaposlenimi in oddelki je nujno za uspešno delo celotnega podjetja. S tem ustvarjamo kakovostno delovno kulturo in pozitivno klimo. V takem okolju se zaposleni počutijo domače, dobro in varno ter z veseljem kakovostno opravljajo svoje naloge. Pomembno vlogo pri ustvarjanju dobre delovne kulture in klime ima kadrovski svetovalec.

Kako kadrovski svetovalec s strokovnimi nasveti učinkovito pomaga pri odpravljanju težav v oddelkih? Navajam tri primere.

1. Neposredni vodja ima težave z zaposlenimi
Eden ali več delavcev pogosto zamuja na delo ali je pogosto odsoten z dela.

Kadrovski svetovalec vodji svetuje, kako naj se z delavcem pogovori. Če je treba, se sam pogovori z zaposlenim. Opremljen z znanjem in veščinami poslušanja, empatije in mirnega pogovora bo pozitivno vplival na delavca. Opremljen s pravnim znanjem bo opozoril na nadaljnje korake in posledice ponavljajočih se nerednosti.

2. Slaba komunikacija med vodji oddelkov in njihovimi nadrejenimi
Slabi odnosi med vodji oddelkov povzročajo veliko nezadovoljstva in slabo delovno klimo. Niti vodje niti delavci nimajo volje delati dobro.
Kadrovski svetovalec je tista oseba, ki s svojo strokovnostjo, znanji in veščinami pomaga rešiti nastalo situacijo.