Naše vedenje ima velik vpliv na ljudi okrog nas, če smo v vlogi vodje, pa tudi na učinkovitost drugih. Uspešno vodenje se namreč odraža v pozitivni organizacijski klimi, dobrih delovnih odnosih, uspešnem reševanju konfliktov, spodbujanju in motiviranju zaposlenih, kar posledično vpliva na dvig motivacije zaposlenih, zavzetost pri delu in produktivnost.

Vse našteto pa je osnova za doseganje organizacijskih ciljev. Zato mora vodja razviti sposobnost zavedanja vpliva lastnih čustev na vedenje in spodbujanje učinkovitosti zaposlenih.

Vodenje v sodobnem kontekstu

Če gre pri managementu za planiranje, organizacijo, vodenje in kontroliranje, pa se vodenje pojavi vedno, kadar želi kdo vplivati na vedenje posameznika ali skupine. Zato bi lahko rekli, da je vodenje »sposobnost vplivanja na druge s spodbujanjem (motiviranjem) in komuniciranjem«.1

Raziskave2 vedenjskih teorij vodenja raziskovalcev na univerzi v Ohio State in univerzi v Michiganu so pokazale, da so uspešni vodje tisti, ki hkrati upoštevajo dva načina vodenja: skrb za ljudi in za naloge. Zaposleni so pri vodjih, ki preveč skrbijo samo za naloge, manj zadovoljni, posledica je tudi manjša produktivnost. Raziskovalci so našli povezanost med usmerjenostjo k ljudem in storilnostjo timov. Uspešni vodje so namreč tisti, ki vzdržujejo pozitivno organizacijsko klimo, povezanost med zaposlenimi in jih hkrati spodbujajo k uresničevanju organizacijskih ciljev.

Vodje z višje razvito čustveno inteligenco v času krize ne iščejo vseh možnih izhodov za vrnitev v prejšnje stanje, ampak znajo prepoznati lastna čustva ob negotovih razmerah.

Vodenje v sodobnem kontekstu torej pomeni, da vodja motivira, spodbuja in vodi zaposlene k doseganju organizacijskih ciljev in se zna hkrati prilagajati različnim vplivom okolja. Dober vodja tako v prvi vrsti zna opaziti svoje zaposlene, jih spoštuje, ceni njihove vrline, jih spodbuja in podpira njihovo delo v smeri doseganja ciljev organizacije.

Vpliv čustev na ljudi okrog nas

Na delovnem mestu se vodje, kakor tudi ostali zaposleni, soočajo z različnimi občutki in čustvi, pozitivnimi in negativnimi. In ta čustva vplivajo na mišljenje in odločitve, produktivne ali neproduktivne. Čustva vplivajo tako tudi na vedenje, govorico telesa in ton glasu, ki v komunikaciji z drugimi, močno vpliva na te ljudi. V prvi vrsti mora vodja torej ozavestiti, da čustva prav v vsaki situaciji vplivajo na njegovo vedenje, kar se odraža v njegovih odzivih v različnih situacijah. Njegovo vedenje tako neposredno vpliva na obnašanje zaposlenih.

Čustva pa neposredno vplivajo tudi na učinkovitost zaposlenih