Aktivnost posameznika in njegova zavzetost v timu sta odvisni predvsem od njegove individualne subjektivne izkušnje ter kohezivnosti medosebnih odnosov in le v manjši meri od njegovih osebnostnih karakteristik. Zavzetost je neposreden rezultat kohezivnosti tima, ki pa je rezultat učinkovitosti vodje. Poznavanje skupinske dinamike in vpliva posameznikovih zavednih in nezavednih intrapsihičnih in projekcijskih procesov je še posebej pomembno v primeru coachev za vodenje in skupinskih konzultantov, saj je v nasprotnem primeru skupini lahko povzročena škoda1.

Ko za potrebe tega članka govorimo o skupinah, govorimo predvsem o timih znotraj kolektiva, vendar pa so karakteristike skupinske dinamike prisotne ne glede na velikost ali trajanje skupine – od ad hoc sestankov pa do največjih multinacionalk. Ker gre pri tem za kompleksno področje, se bomo v nadaljevanju osredotočili na (1) vpliv vodenja na kohezivnost timov ter (2) pomen kohezivnosti za zavzetost posameznika.