Poslovno uspešne organizacije vse bolj poudarjajo osebno zavzetost zaposlenih, saj je dokazano, da so organizacije z višjim deležem zavzetih uspešnejše. Na zavzetost vplivajo različni dejavniki, ki se prepletajo s komunikacijo, zadovoljstvom in motivacijo ter so odvisni od kulture voditeljstva. Obdobje, v katerem živimo in delamo, opisujejo tudi kot krizo vrednot in vodenja.

Osebno zavzetost zaposlenih najpogosteje definirajo kot pozitivno, izpolnjeno dojemanje dela, katerega značilnosti so zagnanost in predanost. Je jasno izražen namen in usmerjena energija, ki jo drugi prepoznajo skozi samoiniciativnost, prilagodljivost, vložen napor in vztrajnost za doseganje organizacijskih ciljev1. Doprinos zavzetih zaposlenih se odraža na uspešnosti in učinkovitosti organizacije, saj je dokazano, da so zavzeti zaposleni vir konkurenčne prednosti2, so učinkovitejši3, organizaciji pomagajo pri doseganju poslanstva, izvajanju strategije ter doseganju boljših poslovnih rezultatov4,5. Med dejavnike zavzetosti uvrščamo kakovost delovnega okolja, odnose med zaposlenimi, zadovoljstvo z delom, priložnost za rast in učenje, občutek vključenosti in cenjenosti, skupno vizijo, vrednote, komunikacijo, povratno informacijo in nagrajevanje, kar je odvisno od vodij in kulture voditeljstva.