V organizacijah se pogosto srečujemo z nerazumevanjem med skupinami sodelavcev, ki sodijo v različne starostne skupine. Nerazumevanje lahko pripelje do napetosti, slabega delovnega vzdušja in posledično tudi do slabših delovnih rezultatov, zato sodi poznavanje te problematike in načinov, kako premostiti generation gap, med pomembne naloge vodij. V svojem prispevku bom poskusil pojasniti, od kod prihajajo generacijske razlike, kako se manifestirajo in kaj lahko vodja stori, da sodelovanje različnih generacij na delovnem mestu prispeva k boljši klimi in boljšim delovnim rezultatom.