Podjetja in organizacije so kot človeško telo, ki mora delovati sinhrono in skupaj kot ekipa, če želi biti uspešno. Pri uravnoteženem vodenju podjetij so mednarodne raziskave pokazale bistveno večje prihodke, donosnost kapitala in dobiček teh podjetij. Katere ukrepe lahko uvedejo podjetja, da to dosežejo, predstavlja Model 6 Vključi.vse1.

Primerjave, ki so jih izvedli Catalyst inMcKinsey, med podjetji z in brez vodilnih managerk iz podjetij na seznamu Fortune 500 pokažejo: + 35 % ROE, + 34 % vrednosti za delničarje, + 112 % donosnosti vloženega kapitala in kar + 56 % prihodkov v korist podjetij z vodilnimi managerkami, znotraj panoge pa: + 41 % ROE, + 56 % EBIT in + 170 % rasti vrednosti delnice.

Nekatere raziskave kažejo, da bo manjšanje razlik med moškimi in ženskami na vodilnih položajih pozitivno vplivalo na dodatni razvoj gospodarstva, saj bo reševalo težave, ki jih povzroča staranje prebivalstva in s tem povezano praznjenje državnih blagajn zaradi bremena pokojnin (World Economic Forum napoveduje povečanje evropskega BDP-ja za 13 odstotkov). Da ženske na vodilnih položajih pozitivno vplivajo na okolje v podjetju, njihova prisotnost pa vpliva na boljše delovanje finančnega sektorja, notranjo dinamiko ter boljšo komunikacijo znotraj podjetja, je ugotovil tudi prof. Sami Vähämaa z Univerze Vaasa v Helsinkih, medtem ko je raziskava EEOP (Equal Employment Opportunity Commission) pokazala, da prisotnost ženskega managementa pozitivno vpliva na vse zaposlene ženske v organizaciji.

Ženske v evropskem gospodarstvu predstavljajo 46 odstotkov vseh zaposlenih in imajo v večini višjo izobrazbo od svojih moških kolegov. Vendar so na evropski ravni le 4 % predsednic uprav v največjih evropskih podjetjih. Kaj pa v Sloveniji? V upravah ženske zasedajo 21-odstotni delež, od tega je le 5 % predsednic uprav, medtem ko je odstotek predsednic uprav v državnih podjetjih enak nič.

Podjetja pridobijo na inovaciji in kreativnosti med zaposlenimi, saj so ženske vodje bolj nagnjene k spodbujanju in negovanju talentov, povečanju znanja in pridobivanju izkušenj. Mladi, ambiciozni, talentirani in sposobni kadri želijo ustvarjati in delati v podjetjih, ki jim omogočajo uravnoteženo življenje, take pogoje pa večinoma lahko zagotovijo podjetja z ženskim vodstvom.

V okviru evropskega projekta Vključi.vse smo razvili 6 ukrepov z več kot 100-timi aktivnostmi:

  1. določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetij;
  2. pri izbiri vodilnih/vodstvenih delavcev naj bo od treh kandidatov vsaj ena ženska;
  3. razvoj kompetenc;
  4. upravljanje z uspešnostjo zaposlenih;
  5. karierno mentorstvo za ženske;
  6. karierno sponzorstvo.

Določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetja

Predpogoj za določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetij je ozaveščanje lastnikov, managerjev in HRM o pomenu uravnoteženosti vodstvenih struktur. Naslednji korak je določitev deleža zastopanosti posameznega spola za vsako raven v organizacijski strukturi (npr.: vrhnji in srednji management). Ko je ta določen (najboljše, da je v odstotkih), naj cilj vselej spremlja tudi zaveza vodstva, da bo tudi dosežen.

Raziskave kažejo, da je spremljanje deleža žensk v vodstvu podjetij, ki ga opravlja vodstvo samo, najbolj učinkovit ukrep za doseganje enakosti. Drug pomemben trenutek tega ukrepa je sistematičnost: v podjetju naj se vodi evidenca ukrepov, njihovih nosilcev oz. njihovih letnih načrtov dela ter baza podatkov o ženskah, ki želijo in so sposobna za napredovanje na vodilna mesta v podjetju/organizaciji. Kazalec uspešnosti ukrepa je število žensk in moških v vodstveni strukturi.

Za uveljavljanje uravnoteženega vodstva podjetja uspešno uporabljajo štiri pristope – jasno postavljene cilje v obliki ključnih indikatorjev uspešnosti, prizadevanj za uravnoteženost prostega in delovnega časa, prožnost pri kariernih pavzah ter karierno mentorstvo in sponzorstvo: