Organizacijska struktura je metoda, po kateri poteka delo znotraj organizacije. Tradicionalne strukture so bolj formalizirane (zaposlene razvrščajo po funkcijah v oddelke, kjer opravljajo predpisane naloge) in bolj rigidne (za pretok informacij potrebujejo več časa). Manj tradicionalne strukture pa so bolj ohlapne in prilagodljive ter so se zmožne hitro odzivati na spreminjajoče se poslovno okolje, pretok informacij je hitrejši, prav tako se hitro spreminjajo načini dela.  

Organizacijske strukture so ponekod še vedno zelo tradicionalne in temeljijo na t. i. taylorizmu, torej na tehnični delitvi dela - načrtovanju, izvrševanju in nadzoru. Te funkcije so med seboj ločene, vsak opravlja izključno svojo nalogo. V času 4. industrijske revolucije, hitro spreminjajočemu se svetu in trgu dela, take strukture niso najbolj optimalne. Nasprotno od strogih hierarhičnih organizacij so agilne. 

Agilna struktura 

Agilna struktura je bolj prilagodljiv timski pristop k upravljanju, ki poudarja sodelovanje in prilagodljivost. V agilni strukturi so ekipe organizirane okoli določenih projektov ali nalog, pristojnost odločanja pa je razdeljena med člane ekipe. Komunikacija teče v več smereh, pri čemer se člane ekipe spodbuja k izmenjavi idej in povratnih informacij. Ta struktura omogoča hitrejše odločanje in hitrejše odzive na spreminjajoče se tržne razmere ali potrebe strank. 

Zaupanje, sodelovanje, predanost, pogum, spoštovanje. To so načela, ki veljajo pri ravnanju z zaposlenimi in med zaposlenimi. Podjetja, ki cenijo individualnost, zaposlenih ne tiščijo v svoj okvir, kjer morajo pri svojem delu upoštevati točno določene postopke in pravila. Podjetja, kjer vladata kultura zaupanja in transparentnost, namesto letnih razgovorov uporabljajo redne povratne informacije.   

Če se neko podjetje uspešno prilagaja trgu tako, da upošteva želje kupcev, navznoter pa je še vedno strogo hierarhično, potem ne moremo trditi, da je agilno.  

V hierarhičnih organizacijah, kjer so delovna mesta standardizirana in so delovne naloge vnaprej določene, obstaja nevarnost, da potencial zaposlenega ni izkoriščen v celoti.  

Zaupanje, sodelovanje, predanost, pogum, spoštovanje. To so načela, ki veljajo pri ravnanju z zaposlenimi in med zaposlenimi. 

Če imate zaposlenega, ki ima širok spekter znanja z različnih področij, se bo težko prilagodil rigidnemu opisu delovnega mesta in opravljal samo strogo predpisane naloge. Z vzponom tehnologije, globalizacijo in avtomatizacijo se številne industrije in poklici spreminjajo ​​in preoblikujejo, kar vodi do novih poklicnih poti.