V podjetju GEN-I so s projektom Trade Challenge - trgovalni izziv - poskrbeli za gradnjo veščin na področju trgovanja, s tem pa so prepoznali tudi notranje talente in krepili znamko delodajalca. 

Trgovanje je eden izmed stebrov GEN-I. Trgujejo na mednarodnih trgih, kjer poskušajo doseči najbolj optimalne cene energije. “Program smo razpisali za prav vse sodelavce v GEN-I, med drugim so se mu pridružili sodelavci iz marketinga, kadrovske službe, klicnega centra, tehnične podpore, analitike in drugi. Pri vzpostavitvi programa Interni Trading Challenge pa smo želeli preveriti hipotezo, ali lahko »vsakega« razvijemo v trgovca, preizkušali smo različne načine uvajanja na delovno mesto, želeli smo pospešiti proces uvajanja na področju trgovanja in razviti sistem prepoznavanja internih potencialov,” je o izzivu povedala njegova vodja Dona Pavlin, sodelavka za razvoj kadrov v GEN-I. 

Dona Pavlin, vodja projekta Trade Challenge v Gen-I. Foto: Gregor Ravnik

Pri sodelavcih so iskali zagnanost, radovednost, ideje, inovativnost, disciplino, način razmišljanja, sodelovanje v ekipi in prilagodljivost. Cilj internega Trading Challenga je bil ustvariti valilnico kadrov, ki bi se na hiter način uvajali na delovno mesto, hkrati pa ustvariti način prepoznavanja potencialov znotraj podjetja.

Kako v praksi izvajate HR&M projekt?

Interni Trading Challenge je večmesečni program, ki je rezultat sodelovanja naših sodelavcev z različnih področij, vključno s poslovodstvom, trgovanjem in kadrovsko službo. Program je predstavljal priložnost za vse zaposlene, ki so izkazali zanimanje za enega ključnih stebrov našega poslovanja - trgovanja. 

Program smo razdelili na več faz. Prvi del programa je bil namenjen predstavitvi teoretičnih osnov trgovanja, medtem ko je bil drugi del praktično naravnan in je vključeval simulirano trgovanje in mentorstvo. Enkrat tedensko so se udeleženci programa sestali z našimi senior trgovci za vprašanja, ves čas so jim nudili tehnično podporo, preverjali njihovo razmišljanje o trgu in sledili njihovi angažiranosti. Ker so se programu lahko pridružili sodelavci različnih področij, je to ustvarilo bogato okolje za kroženje internega znanja.

V čem menite, da je vaš projekt izviren? 

Interno je bil program izviren v tem, da smo pospešili proces uvajanja na delovno mesto na področju trgovanja in razvili sistem prepoznavanja internih potencialov. Organizirali smo prvi tovrsten trgovalni izziv, in to na področju, kjer študentje niso dobivali zadosti znanja na fakulteti. Eksterno smo širši javnosti bolje predstavili področje trgovanja in jim približali vsakdanjik naših trgovcev. Hkrati smo s tem dvigovali prepoznavnost in ugled znamke delodajalca ter optimizirali naše selekcijske postopke, si povečali nabor kandidatov in vsebinsko izboljšali kroženje v trgovanju.

Kakšni so učinki projekta? 

Živeli in krepili smo vrednoto vključenost, saj so bolj senior sodelavci spoznali novejše kolege, hkrati pa so se zaradi pestrosti ozadij spoznali tudi tisti, ki pri svojem rednem delu ne delajo skupaj. Oblikovali smo dve ekipi, ki sta delovali na področju transformativnega trgovanja in ustvarjali odlične poslovne rezultate. Vsi zaposleni kot tudi zunanji udeleženci so imeli priložnost bolje spoznati področje trgovanja pri nas in s tem pomemben steber našega poslovanja. Razvili smo program Trading Challenge, ki smo ga v naslednji fazi uporabili tudi eksterno in z njim optimizirali selekcijske postopke na področju trgovanja in s tem zagotovili večji bazen talentov. Razvili smo tudi sistem uvajanja in kroženja na področju trgovanja.

Kakšni pa so vaši načrti za nadaljnji razvoj projekta? 

Ob koncu projekta smo izvedli retrospektivno delavnico z udeleženci in predavatelji z namenom izboljšanja trgovalnega izziva v bodoče. Pridobljene rezultate uporabljamo pri načrtovanju naslednjega Trading Challenga. Prav tako smo uspešnost programa ocenili  z vprašalnikom o zadovoljstvu, ki smo ga s kandidati podelili pred in po trgovalnem izzivu. Trgovanje je dejavnost, ki sloni na emocijah, verjetnosti in nepopolnih informacijah. V GEN-I pa radi poudarimo, da je kljub temu veliko naših odločitev podprtih s podatki, trgovci dnevno sodelujejo z analitiko in se ukvarjajo s tem, da iz velike množice podatkov preko raznolikih modelov pravočasno izluščijo tiste prave informacije, ki so jim v pomoč pri postavljanju strategij in odločanju. Ravno zato, ker se ti področji - analitika in trgovanje - močno prepletata, bomo v prihodnje še dodelali in prilagodili vsebine, s katerimi bomo udeležencem omogočili poglobljeno razumevanje njune dinamike in trga. V jesenskem delu leta predvidevamo ponovno izvedbo programa, tokrat bo namenjen eksterni javnosti.

Kaj so sodelavci, ki so se vključili v projekt, pridobili? 

V internem Trading Challengu so lahko sodelovali vsi sodelavci, s čimer smo poskrbeli, da so bolj senior sodelavci spoznali novejše kolege, hkrati pa so se zaradi pestrosti ozadij spoznali tudi tisti, ki pri svojem rednem delu ne delajo skupaj. S tem smo živeli vrednoto vključenost, ki je pomemben del družbe GEN-I. Mlajši zaposleni so tekom projekta pridobili kompetence, ki jim na fakulteti niso dostopne, kar je obenem še povečalo poznavanje področja trgovanja in energetske panoge. Največjo vrednost trgovalnega izziva pa vidimo v tem, da so predavanja in mentorske ure vodili naši senior trgovci in analitiki, pri čemer so udeleženci lahko dostopali do internega znanja in izkušenj GEN-I na področju trgovanja in analitike. V času trajanja projekta so tako mlajši kot starejši kolegi krepili svoje kompetence - eni, ko so spoznavali področje trgovanja in analitike, drugi pa med predajanjem znanja mlajšim kolegom. 

Kako je pri vas organizirana HR funkcija? 

Kadrovsko službo po vsebini dela delimo na dve službi. Služba za kadrovsko administracijo je tista, ki skrbi za pripravo ustreznih dokumentov s kadrovskega področja in za izvajanje vseh administrativnih kadrovskih postopkov. Tesno sodeluje z ekipo obračuna plač in skrbi za vodenje evidenc ter arhiviranje vseh podatkov o zaposlenih v skladu z zakonodajo.

Druga služba v kadrovski funkciji je služba za razvoj kadrov. Vsebina dela te službe je tesno povezana z iskanjem in selekcijo novih sodelavcev, oblikovanjem novih kadrovskih praks, prestrukturiranjem internih politik, vodenjem zahtevnejših projektov s področja razvoja zaposlenih in uvajanja potrebnih sprememb v skladu s pravili stroke in ustrezno zakonodajo.

Katere spremembe na področju sodobnega delovnega okolja ste uvedli v zadnjem obdobju? 

V GEN-I uporabljamo hibridno delo kot način za izboljšanje produktivnosti svojih zaposlenih. Hibridno delo, ki združuje delo na daljavo in delo v pisarni, zagotavlja večjo fleksibilnost in boljše ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, kar izboljšuje produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih. Taka oblika dela je omogočena vsem sodelavcem, ki jim narava dela to omogoča. Naši zaposleni do 2 dni na teden delajo na daljavo, v kolikor tako organizirano delo ohranja učinkovitost, pa se lahko vodja in zaposleni dogovorita o še večji fleksibilnosti. Poleg hibridnega načina dela pa je zaposlenim omogočen še fleksibilen delavnik, kar pomeni, da zaposlenim nudimo pričetek med 7. in 9. uro zjutraj.

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja? 

HR bo imel v prihodnosti eno izmed ključnih vlog v podjetju. Kljub temu, da se je v zadnjih letih zgodil velik preskok na področju umetne inteligence, bo HR še vedno nenadomestljiv. Tehnološki napredek lahko prevzame le del nalog in digitalizira določene procese, ne more pa kompenzirati medosebnih odnosov. 

Eden ključnih poudarkov bo tako še vedno na spodbujanju vseživljenjskega učenja in razvoja kadra, saj bodo novi izzivi od trga dela zahtevali nenehno izobraževanje zaposlenih in razvoj novih veščin, HR pa bo tako še naprej skoncentriran na ljudi in njihove potrebe ter skrb za dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu. 

Potrebni bodo fleksibilnost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na spremembe, poleg tega pa ne bomo smeli zanemariti niti pomena trajnosti, pri čemer se bo potrebno osredotočiti na oblikovanje politik in programov, ki bodo spodbujali zelene prakse.