Najnovejše mednarodne raziskave kažejo, da integrirani pristopi dobrega počutja na delovnem mestu izboljšujejo zdravje zaposlenih, promovirajo zdrava vedenja, izboljšujejo uravnoteženost med kariero in družino ter zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje. Organizacije z integracijo programov dobrega počutja na delovnem mestu izboljšajo zdravje zaposlenih ter znižajo stroške, ki so povezani z bolniškimi odsotnostmi in fluktuacijo zaposlenih.

S talen razvoj, ki ga vodja prenese na svoje zaposlene, je osnova za soočanje z dnevnimi izzivi podjetja, ki izhajajo iz finančne oslabelosti, stalnega tekmovanja s konkurenco, političnih incidentov, hitrega razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informatizacije, spremenljivih zahtev trga ter posledično problematike nezaupanja in strahu med zaposlenimi. Kot odgovor na vse našteto se je pojavila potreba po tem, da vodja svoje zaposlene motivira in skrbi za dolgoročno in stabilno rast podjetja, kot je to uspelo prav Billu Georgeu v primeru ameriškega podjetja Medtronic1.

Korporativno okolje je v 21. stoletju prineslo pomembne spremembe, ki so vodje podjetij usmerile v iskanje novih načinov vodenja in pravih ukrepov, s katerimi bi premostili nastale spremembe in kljub njim še naprej uspešno vodili svoja podjetja. Skladno s tem so morali razviti nove kompetence in pristope ter tako znova definirati pomen učinkovitosti vodenja2. Pričakovane lastnosti pravega vodje, ki lahko »reši« podjetje, so verodostojnost, moralnost, integriteta, spoštovanje, nenehno učenje in sposobnost pozitivne psihologije – gre za lastnosti avtentičnega vodje, čigar bistvena značilnost je stalno izpopolnjevanje na profesionalnem področju, predvsem na zasebni ravni, saj naj bi profesionalni cilji avtentičnega vodje temeljili na njegovih osebnih vrednotah. Temelj vodenja naj bo torej tisto, kar smo3.

Sodobni poslovni izzivi tako managerjem in vodjem kot drugim zaposlenim prinašajo veliko stresa, ki ogroža njihovo dobro počutje. Delo predstavlja dobršen del posameznikovega življenja, zato je s tega vidika pomembno, da se ljudje na delovnem mestu počutijo dobro (angl. workplace wellbeing)4. Dobro počutje na delovnem mestu pomeni, da so izpolnjeni osnovni delovni pogoji in da delodajalec zaposlenim omogoča svobodo delati tisto, kar najbolje znajo, zaradi česar zaposleni doživljajo pozitivna čustva. Kratkoročni ukrepi za izboljšanje finančnega stanja podjetja v obliki denarnega kaznovanja v nasprotju s tem, na dolgi rok slabšajo počutje uslužbencev in zmanjšujejo kreativnost in zaupanje zaposlenih, kar je organizaciji v škodo.

Raziskave kažejo, da je avtentično vodenje pozitivno povezano s posameznikovim dobrim počutjem na delovnem mestu. Avtentično vodenje z dobrim počutjem povezujemo z različnih vidikov oz. dejavnikov dobrega počutja. Na primeru medicinskih sester je raziskava dokazala pozitivno povezavo med avtentičnim vodenjem in dobro delovno klimo, ki posledično vpliva na dobro počutje zaposlenih v podjetju5. Eden izmed vidikov avtentičnega vodenja je pozitivna psihologija, tesno povezana s psihološkim kapitalom podjetja. Bistvo pozitivnega organizacijskega vedenja so upanje, optimizem, odpornost, vztrajnost (angl. resiliency) in samozadostnost, ki so pomembni dejavniki dobrega počutja na delovnem mestu. Raziskava izvedena med predavatelji na univerzah potrjuje močno negativno korelacijo med avtentičnim vodenjem in sociološko deviacijo, s katero raziskovalci povezujejo zaupanje zaposlenih6. Dokazano je tudi, da avtentično vodenje krepi povezavo med avtentičnim sledenjem in zadovoljevanjem osnovnih potreb zaposlenih7.

Razumevanje dobrega počutja na delovnem mestu

Razumevanje dobrega počutja na delovnem mestu temelji na razumevanju dobrega počutja na splošno. Najbolj primerna razlaga dobrega počutja na delovnem mestu temelji na ravnovesju med viri in izzivi (slika 1). Vsak zaposleni naj bi torej v trenutku, ko pride do izziva in se mu ravnovesje poruši, imel na voljo dovolj virov v psihični, socialni ali fizični obliki, da to ravnovesje znova vzpostavi. Dobro počutje je bistveno, da v situaciji, ko je človek postavljen pred izziv, tega uravnoteži s svojimi viri. Poleg univerzalnosti to definicijo odlikujejo še enostavnost, merljivost in optimistična naravnanost8.

Slika 1: Dobro počutje na delovnem mestu. (Vir: Povzeto in prirejeno po R. Dodge et al., The challenge of defining wellbeing, 2012, str. 230)