Začetki psihologije dela in organizacij so se nanašali predvsem na področje iskanja in selekcije kadra. To je še danes eno od glavnih področij dela. Vsi organizacijski psihologi ne opravljajo vseh nalog, saj so te odvisne od področja, na katerem organizacijski psiholog deluje. Namen raziskave je bil analizirati delovne naloge organizacijskih psihologov v Sloveniji.

Delovne naloge organizacijskih psihologov

Conte in Landy 1 navajata analizo delovnega mesta in preučevanje delovne učinkovitosti, ocenjevanje in preučevanje delovne uspešnosti, prepoznavanje potreb po izobraževanju in organiziranje izobraževanj, preučevanje motivacije, stresa in dobrega počutja zaposlenega, sem pa uvrščata tudi nasilje na delovnem mestu. Kot področje dela navajata preučevanje raznolikosti na delovnem mestu, preučevanje vodenja, timov in organizacijske dinamike. Rothmann in Cooper2 poleg omenjenih področij omenjata komunikacijo, sisteme nagrajevanja in razvoj kariere posameznika.

Zelo jasno so področja dela zastavljena tudi v smernicah za izobraževanje psihologov na področju dela in organizacije, ki jih je izdalo Evropsko združenje organizacijskih psihologov. Organizacijski psihologi znamo uspešno preučevati znanja, veščine in kompetence zaposlenih, motivacijo zaposlenih, njihovo duševno zdravje in tudi delovne pogoje, procese, orodja in nevarnosti ter svetovanje pri vzpostavljanju optimalnih delovnih procesov in delovnikov.3

Prav tako naj bi zaposlenim pomagali pri vseživljenjskem učenju in spremljali posameznikov razvoj v organizaciji, predvsem s pomočjo organizacijske socializacije in oblikovanjem psiholoških pogodb. Pomembno področje dela je tudi iskanje in selekcija kadra, ustrezno nameščanje zaposlenih na primerna delovna mesta in skrb za razvoj njihove kariere, navajajo pa tudi vzpostavljanje sistemov nagrajevanj, plačnih sistemov in organiziranje izobraževanj.

Kot delovne naloge navajajo tudi preučevanje in oblikovanje organizacijske klime in kulture, preučevanje vodenja, komunikacije, moči in odločanja ter preučevanje in razvijanje timov ter pomoč pri razreševanju konfliktov.

Karierne poti organizacijskih psihologov

Organizacijski psihologi na akademskem področju uporabljajo statistične programe in analize, raziskujejo, pišejo in objavljajo strokovne in znanstvene članke, znanstvene monografije, delajo s študenti (poučevanje, spoznavanje z raziskovalnim delom, nudenje svetovanja in usmerjanja, mentoriranje, sprejemanje njihove povratne informacije), zagotavljajo uspešno delovanje oddelka itn. Njihove ključne kompetence so pisna in ustna komunikacija, raziskovanje, integriteta in etično vedenje.4

Delovne naloge organizacijskih psihologov na vladnem področju zajemajo pisanje tehničnih poročil, oblikovanje in izpeljavo samostojnih projektov v zastavljenem časovnem obdobju, vodenje projektov, sodelovanje z deležniki, izdelavo in uporabo selekcijskih pripomočkov, spremljanje dela, da izpolnjuje zakone in predpisane regulative, razpolaganje s sredstvi, spodbujanje in opolnomočenje sodelavcev, komuniciranje s posamezniki izven stroke, organizacije ali agencije in opravljanje administrativnih del. Njihove ključne kompetence so integriteta, etično vedenje, pisno in ustno komuniciranje ter kritično razmišljanje.5