Podjetje Outbrain v okviru projekta Izkušnja rasti in znotraj Tedna pospešene rasti svoje zaposlene opremlja s ključnimi veščinami, spodbuja strast do osebnega in poklicnega napredka ter zagotavlja orodja za uspešno kariero. Projekt spodbuja zaposlene, da prevzamejo odgovornost za svoje kariere, izkoristijo razpoložljive vire in priložnosti za rast.

Klara Zavrl, Outbrain, in Peter Ribarič, odgovorni urednik revije HR&M ter direktor podjetja Planet GV

Med Tednom pospešene rasti se zaposleni lahko udeležijo različnih delavnic, treningov in predavanj, ki jih vodijo vodilni strokovnjaki v industriji, kar zagotavlja visokokakovostno vsebino in praktične vpoglede. Tematike vključujejo področje vodenja, komunikacije, razvoja osebne blagovne znamke, veščine predstavitve ter upravljanja kariere na podlagi lastnih močnih področij. 

Izkušnja rasti ni zgolj kratkoročna rešitev, temveč promovira dolgoročno zavezanost zaposlenih k razvoju kariere. Hkrati krepi zavezanost podjetja Outbrain k rasti, ne le kot organizacije, ampak tudi kot platforme za individualni razvoj. Celostni pristop projekta spodbuja osebni in poklicni razvoj, ki presega okvire samih dogodkov, je o projektu povedala Klara Zavrl, ki je del People & Culture ekipe v podjetju Outbrain.

V čem je vaš projekt izviren?

Projekt predstavlja evolucijo v načinu, kako pristopamo k razvoju zaposlenih. S svojo usmerjenostjo k celostnemu razvoju, trajnosti, vključevanju in inovacijam postavlja visoko merilo za to, kaj je mogoče doseči na področju razvoja zaposlenih in razvoja organizacije kot celote.

Projekt bi lahko razdelili na štiri pomembne ravni:

Celostni razvoj posameznika: Poleg razvoja tehničnih spretnosti je usmerjen tudi v razvoj vodstvenih, komunikacijskih in predstavitvenih veščin. Poudarja osebno rast, spodbuja ravnovesje med delom in življenjem in vpliva na splošno počutje in zadovoljstvo zaposlenih. 

Inkluziven pristop: Projekt se osredotoča na vključevanje in raznolikost. Z virtualnimi sejami omogoča dostopnost in fleksibilnost, ki spodbuja sodelovanje zaposlenih z različnimi ozadji, znanji in izkušnjami.

Usmerjen v prihodnost dela: Projekt se ne omejuje na trenutne potrebe, temveč tudi na prihodnje izzive. Poudarek na pridobivanju veščin, ki presegajo specifična delovna mesta, omogoča pripravljenost na karierne premike posameznikov v prihodnosti, bodisi znotraj organizacije ali širše. 

Razmišljanje izven ustaljenih okvirjev: Spodbuja razmišljanje izven ustaljenih okvirov in spodbuja inovativne pristope k rasti in razvoju.

Kakšni so učinki projekta?

Projekt je pomembno vplival na zaposlene in organizacijsko kulturo - z večjo osredotočenostjo na osebnostno rast sta se povečali angažiranost in motivacija zaposlenih. Poudarek projekta na razvoju veščin je prinesel konkretne rezultate v obliki izboljšanih sposobnosti zaposlenih. Pridobili so praktične veščine, kar je pozitivno vplivalo na njihovo uspešnost in ekipno sodelovanje ter splošno zadovoljstvo pri delu. 

Poleg tega je projekt spodbudil kulturo neprekinjenega učenja, zaradi česar so zaposleni bolj proaktivni pri iskanju priložnosti za razvoj in napredovanje. Projekt je tako zaposlene kot vodje spodbudil k večji odprtosti za pogovore o rasti in osebnih razvojnih načrtih. Kot posledico tega smo zaznali večjo stopnjo interne mobilnosti. 

Učinki projekta niso omejeni samo na teden dogodka, saj udeleženci aktivno uporabljajo novo pridobljene veščine pri svojem delu kot tudi širše, pri načrtovanju lastnih karier. Projekt je pomembno okrepil ugled Outbraina kot podjetja, ki ceni rast in razvoj, vlaga v svoje zaposlene ter prispeva k zadrževanju in privabljanju vrhunskega kadra.

Kakšni so načrti za nadaljnji razvoj projekta?

Glede na uspešnost in sprejetost projekta med zaposlenimi ta postaja stalnica in pomemben del naše interne strategije razvoja in izobraževanja. Zato ga bomo ponovili vsako leto. V okviru projekta je zaživela tudi interna karierna spletna stran, kjer zaposleni najdejo vse informacije na temo kariernega razvoja, možnosti napredovanj in opis kariernih poti znotraj podjetja, dostop do raznih izobraževalnih vsebin in treningov, programa mentorstva.

Kaj so zaposleni, ki so se vključili v projekt, pridobili? 

Z vključitvijo v projekt so zaposleni pridobili nove veščine, ki so pomembne za njihov osebni in poklicni razvoj. Spremenili so svoj odnos do rasti in razvoja, prevzeli aktivno vlogo ter se bolje pripravili na izzive, s katerimi se srečujejo v svojih karierah. Projekt je prispeval tudi k večjemu zadovoljstvu in ohranjanju visoke motivacije.

Je imel projekt nenačrtovane stranske učinke? Če da, katere? 

Primarni namen projekta je bil s spodbujanjem spremembe v razmišljanju okrepiti kulturo, ki je usmerjena v rast. Preko opolnomočenja zaposlenih smo jih želeli spodbuditi k izstopu iz cone udobja ter prepoznavanju priložnosti za rast in razvoj. Naš cilj je bil preko novih pridobljenih znanj povečati motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Pozitivni stranski učinek večje motivacije pa je rezultiral tudi v boljših medosebnih odnosih v ekipah in posledično višji produktivnosti in uspešnosti - pa tudi povečanem zanimanju za interno razpisana delovna mesta.

Kako je pri vas organizirana HR funkcija?

Globalni People & Culture oddelek zajema področja pridobivanja in zaposlovanja, razvoja in izobraževanja ter HR operacij. Lokalni HR tim podpira globalno ekipo na vseh omenjenih področjih ter samostojno vodi HR projekte in aktivnosti v ljubljanski pisarni, pri čemer tesno sodeluje z lokalnim menedžmentom. 

Katere spremembe na področju sodobnega delovnega okolja ste uvedli v zadnjem obdobju?

Trenutno imamo hibriden način dela, v okviru katerega smo trikrat na teden v pisarni. Dneve prisotnosti si ob upoštevanju ekipne dinamike zaposleni izberejo sami. Letos smo uvedli tudi možnost tritedenskega dela od kjer koli. 

Kakšna bo po vašem mnenju videti prihodnost HR-ja?

Prihodnost HR bo zaznamovana z večjo avtomatizacijo in uporabo umetne inteligence za izboljšanje procesov zaposlovanja, analize podatkov o zaposlenih ter razvoja zaposlenih. Povečala se bo pomembnost fleksibilnih delovnih modelov, ki omogočajo delo na daljavo. Večja pozornost bo namenjena razvoju spretnosti, ki so pomembne za digitalno dobo. To so denimo sposobnosti reševanja problemov, kreativnost in vodenje. 

Skupaj z naraščajočim poudarkom na trajnosti in družbeni odgovornosti se bo HR še bolj osredotočil tudi na zagotavljanje raznolikosti in vključenosti ter na spremljanje vpliva organizacije na okolje in skupnost. Vse to bo vplivalo na način, kako podjetja privabljajo, razvijajo in zadržujejo talente, kar bo HR postavilo v ključno vlogo pri doseganju poslovne uspešnosti.